เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุจ่ายยังไงคะ

unguardedtomorrow
unguardedtomorrow
24 พฤษภาคม 2021 19:36 น.
รบกวนถามหน่อยค่ะว่า เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ เช่น นายจ้างกำหนดอายุ 57 แต่ไม่ได้มีการกำหนดเงินชดเชยว่าจะจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อเกษียณ คำถามคือเมื่อลูกจ้างอายุ 57 แล้วบริษัทไม่จ่ายเงินชดเชยมีความผิดไหมค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Sanpob Pornwattanakij
  Sanpob Pornwattanakij
  24 พฤษภาคม 2021 20:28 น.
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560 ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเกษียณอายุไว้ในมาตรา 118/1 โดยบัญญัติว่า

  "มาตรา 118/1 การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนดไว้ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง

  ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้หรือมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนาและให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง”

  ดังนั้น การเกษียณอายุ จึงเท่ากับเป็นการเลิกจ้าง ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการทำงาน และค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ โดยอัตราค่าชดเชยที่กฎหมายกำหนด มีดังนี้ 

  1.ทำงานต่อเนื่องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน 

  2. ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้รับค่าชดเชย 90 วัน 

  3. ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้ค่าชดเชย 180 วัน

  4. ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้ค่าชดเชย 240 วัน 

  5. ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน 

  6. ทำงานครบ 20 ปี จะได้รับค่าชดเชย 400 วัน

  หากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย นายจ้างมีความผิดตามมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  1

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
  • อาภรณ์
   อาภรณ์
   26 พฤษภาคม 2021 07:11 น.
   แล้วลูกจ้างรายวัน ต้องจ่ายอย่างไรคะ

อันดับผู้ให้ข้อมูล