ข้อตกลงในการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) รวมถึงสิทธิและข้อผูกพันระหว่างบริษัท และผู้ใช้บัญชี ของบริการนี้ โปรดอ่านเงื่อนไขการบริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้บริการ

 • ข้อ 1 การบังคับใช้
  • 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) หมายรวมถึงการใช้บริการอื่นๆ ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการบริการของเรา

  • 2. กฎข้อบังคับต่างๆ ในการใช้บริการ ที่กล่าวไว้ในเว็บไซต์ของเรา (กฎข้อบังคับ) ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้

  • 3. หากข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการมีเนื้อหาขัดแย้งกับกฎข้อบังคับ และคำอธิบายอื่นๆ ที่การบริการนี้ไม่ได้กล่าวถึง ให้ยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นสำคัญ

 • ข้อ 2 คำนิยาม

  คำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างเมื่อมีการใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

  • (1) “สัญญาบริการ” หมายถึง สัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการนี้ที่ได้ตกลงกันระหว่าง บริษัท และ ผู้ใช้

  • (2) “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรอรรถประโยชน์ สิทธิบัตรการออกแบบ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (รวมถึงสิทธิในการขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียนตามสิทธิ์นั้น)

  • (3) “ข้อมูลโพสต์” หมายถึง เนื้อหาต่างๆ ซึ่งรวมถึง ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกนำมาเผยแพร่ หรือหรือที่ถูกส่งต่อมาโดยในที่นี้คือผู้ใช้บริการ

  • (4) “บริษัท” หมายถึง บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด (Reeracoen Tech Co.,Ltd)

  • (5) “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ที่ดำเนินงานโดยบริษัท ภายใต้ชื่อโดเมน hrnote.asia (รวมถึง หากมีการเปลี่ยนชื่อโดเมน หรือเนิ้อหาของเว็บไชต์นั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามที่ทำให้เว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลง)

  • (6) “ผู้ใช้” หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บริการนี้ โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้อ 3 (การลงทะเบียน)

  • (7) “บริการ” หมายถึง บริการใดๆ ที่ทางบริษัทจัดหาให้ ภายใต้การให้บริการของ “HRNOTE.asia” (รวมถึง หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเนื้อหาของบริการนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามที่ทำให้บริการมีการเปลี่ยนแปลง)

 • ข้อ 3 การลงทะเบียน
  • 1. บุคคลใดที่ต้องการจะใช้บริการนี้ (เรียกว่า ผู้สนใจสมัคร) ต้องทำการลงทะเบียนใช้บริการโดยยินยอมให้ข้อมูลที่ถูกต้อง (รายละเอียดใน “ข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน”) เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

  • 2. บริษัทมีสิทธ์ในการตัดสินใจว่า “ผู้สนใจสมัคร” มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของ “ผู้สมัคร” ที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือไม่ หากมีคุณสมบัติตรงตามกำหรด บริษัทจะแจ้งผลการอนุมัติให้ผู้สมัครทราบ และผู้สมัครจำเป็นต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ ให้เสร็จสมบูรณ์

  • 3. เมื่อผู้สมัครทำลงทะเบียนเสร็จสิ้นตามข้อกำหนดดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว จะถือว่าสัญญาบริการระหว่าง บริษัท และ ผู้ใช้ ว่าด้วยการใช้บริการ มีผลบังคับใช้ทันทีตามข้อกำหนดและเงื่อนใขนี้

  • 4. บริษัทมีสิทธ์ปฏิเสธการลงทะเบียน หรือผู้สมัครที่ลงทะเบียนแล้วโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ ให้ทราบ หากบริษัทตรวจสอบพบว่า

   • (i) ข้อมูลลงทะเบียนบางส่วน หรือทั้งหมดที่ ผู้สมัคร แจ้งให้กับบริษัท นั้น เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือถูกละเว้นไว้

   • (ii) ผู้สมัคร ไม่มีตัวตน หรือ ไม่มีการใช้งาน

   • (iii) ผู้สมัคร เป็นผู้เยาว์ บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์หรือผู้ดูแล โดยที่ผู้สมัครไม่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนตามกฏหมาย ผู้ดูแล หรือผู้พิทักษ์รักษา

   • (iv) บริษัท ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัคร 1) มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อตั้งอาชญากรรม เป็นองค์กรที่มีความเอนเอียง กลุ่มคนหรือบุคคลที่ต่อต้านสังคม หรือเข้าข่ายใน (“กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย”) 2) มีปฏิสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือ 3) ให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านการเงิน การบริหาร หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   • (v) ผู้สมัคร กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการละเมิดข้อสัญญากับทาง บริษัท หรือข้องเกี่ยวกับกลุ่มผู้ที่ละเมิดข้อสัญญาดังกล่าว

   • (vi) ผู้สมัคร ได้รับผลกระทบมาจากข้อกำหนดในข้อ 8 หรือ

   • (vii) ดังเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทถือว่าเป็นการลงงทะเบียนการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

  • 5. ผู้ใช้ จำเป็นต้องแจ้ง บริษัท ทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน ข้อมูลลงทะเบียน ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้

 • ข้อ 4 การจัดการรหัสผ่าน และรหัสผู้ใช้
  • 1. ผู้ใช้ ต้องมีความรับผิดชอบต่อการเก็บรักษารหัสผ่าน และรหัสผู้ใช้ในการใช้บริการอย่างเหมาะสม ไม่จัดหา ส่งต่อ เปลี่ยนแปลงสิทธ์ จำหน่าย หรือละทิ้งรหัสผ่าน และรหัสผู้ใช้ดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สาม

  • 2. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของ ผู้ใช้ ในกรณีที่เกิดความเสียหาย จากการจัดการกับ รหัสผ่าน และรหัสผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม การใช้งานผิดข้อกำหนดโดยผู้ใช้เอง หรือบุคคลที่สาม

 • ข้อ 5 การกระทำต้องห้าม

  ผู้ใช้ บริการนี้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้ ตามที่บริษัทกำหนด

  • (1) การกระทำที่ถือเป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาชญากรรม

  • (2) การกระทำที่ถือเป็นการคดโกง ข่มขู่ บริษัท ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม

  • (3) การกระทำที่ถือเป็นการผิดศีลธรรมและขัดแย้งต่อความสงบเรียบร้อยต่อสาธารณชน

  • (4) การกระทำที่ฝ่าผืนต่อสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา ด้านรูปภาพ ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านชื่อเสียง หรือ สิทธิอื่นๆ หรือละเมิดสิทธิ์ด้านผลประโยชน์ของ บริษัท ผู้ใช้รายอื่น และบุคคลที่สาม

  • (5) การส่งต่อให้กับผู้ใช้รายอื่นๆ โดยผ่าน บริการ โดยการส่งต่อเหล่านั้นที่ บริษัท ถือว่ากระทำผิดมีดังนี้

   • - เผยแพร่เนื้อหาที่รุนแรงและโหดร้าย

   • - ส่งต่อไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายแก่โปรแกรมคอมพิวเตอร์

   • - เนื้อหาที่ทำลายชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของ บริษัท ผู้ใช้รายอื่นๆ หรือแม้แต่บุคคลที่สาม

   • - เผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการอนาจาร

   • - เนื้อหาที่แสดงการเหยียดหยาม ดูหมิ่น

   • - เนื้อหาที่สนับสนุกการฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตนเอง

   • - เนื้อหาที่สนับสนุนการใช้สารเสพติด

   • - เนื้อหาที่แสดงการกระทำผิดที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย

   • - เนื้อหาที่ตั้งใจให้มีการขยายวงกว้าง เช่น จดหมายลูกโซ่

   • - เนื้อหาที่สร้างความรู้สึกไม่พึงประสงค์ให้แก่บุคคลที่สาม

   • - เนื้อหาที่โจมตีบุคคลอื่น หรือ เพศตรงข้าม

  • (6) การเผยแพร่สิ่งใดๆ ที่เป็นภาระให้แก่เครื่อข่ายหรือระบบบริการนี้

  • (7) การกระทำที่เป็นการข่มขู่เพื่อขัดขวางการดำเนินงานของบริการนี้

  • (8) การเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงเครือข่ายและระบบการให้บริการอย่างไม่ถูกต้อง

  • (9) การปลอมเป็นบุคคลที่สาม

  • (10) การเข้าใช้บริการโดยใช้รหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ ของผู้ใช้รายอื่น

  • (11) การลงโฆษณา การตลาด ชักชวน แสวงหาผลประโยชน์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

  • (12) การรวมรวมข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นๆ

  • (13) การกระทำที่เห็นเหตุให้เกิดผลเสีย ความเสียหาย และความรู้สึกไม่พึงประสงค์ แก่ผู้ใช้รายอื่นๆ รวมถึงบุคคลที่สาม

  • (14) การกระทำที่ขัดขืนต่อ กฏข้อบังคับ

  • (15) การแระทำที่แสวงหาผลกำไรโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

  • (16) การกระทำที่ตั้งใจโจมตีเพศตรงข้าม

  • (17) การกระทำใดๆ โดยทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เสมือนการเชิญชวน หรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น หรือ

  • (18) การกระทำใดๆ ที่บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม

 • ข้อ 6 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและลบข้อมูลโพสต์

  ผู้ใช้ยินยอมให้บริษัทปฏิบัติและพิจารณาข้อมูลโพสต์ที่ ผู้ใช้ได้โพสต์ในบริการดังต่อไปนี้

  • (1) บริษัทสามารถตรวจสอบเนื้อหาของข้อมูลโพสต์ได้

  • (2) บริษัทเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ว่าจะอนุญาตให้โพสต์ ข้อมูลโพสต์เหล่านั้นบนเว็บไซต์หรือไม่

  • (3) บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาของข้อมูลโพสต์ให้มีเนื้อหาเหมาะสมที่จะโพสต์บนเว็บไซต์

  • (4) บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข และลบข้อมูลโพสต์เหล่านั้นได้แม้หลังการโพสต์ลงบนเว็บไซต์แล้ว

 • ข้อ 7 การระงับการให้บริการ
  • 1. บริษัท มีสิทธ์ในการระงับ หรือหยุดการให้บริการแก่ ผู้ใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หรือขออนุมัติล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

   • (i) บริษัทมีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้การบริการ อย่างเร่งด่วน

   • (ii) เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือเส้นทางการติดต่อสื่อสาร

   • (iii) บริษัทไม่สามารถให้การบริการได้เนื่องจากตกอยู่ในสถานการณ์จากเหตุสุดวิสัย หมายรวมถึง แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ไฟไหม้ เสียหายจากพายุและน้ำท่วม ไฟฟ้าดับ และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ หรือ

   • (iv) มาจากสาเหตุอื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าสมควรแก่การระงับ หรือหยุดให้บริการ

  • 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้ใช้ หากความเสียหายนั้นเกิดจากผู้ใช้เอง โดยนอกเหนือจากความเห็นชอบของบริษัทตามเหตุในข้อกำหนดข้อ 7

 • ข้อ 8 กรรมสิทธิ์โดยชอบธรรม
  • 1. ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ และบริการนี้ถือเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของบริษัท หรือผู้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท

  • 2. ผู้ใช้ ต้องรับรองต่อบริษัทว่า ข้อมูลที่โพสท์ นั้นเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและถูกต้องตามกฏหมาย ให้โพสต์หรือส่งต่อ เผยแพร่ได้ และข้อมูลนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งในการล่วงละเมิดสิทธิต่อบุคคลที่สาม

  • 3. ผู้ใช้ มอบสิทธิ์ให้แก่บริษัท โดยไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ถ่ายโอนได้ โอนช่วงสิทธิ์ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์ใช้งานได้ทั่วโลก ให้ทำซ้ำ เผยแพร่ สร้าง จัดแสดง และแก้ไข ข้อมูลโพสต์ ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบสิทธิ์ให้แก่ ผู้ใช้ รายอื่นๆ ที่ใช้บริการนี้ โดยไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ถ่ายโอนได้ โอนช่วงสิทธิ์ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และมีสิทธิ์ใช้งานได้ทั่วโลก ให้ทำซ้ำ เผยแพร่ สร้าง จัดแสดง และแก้ไข ข้อมูลโพสต์ ได้อย่างต่อเนื่อง

  • 4. ผู้ใช้ ยอมรับที่จะไม่บังคับใช้ สิทธิ์ทางศีลธรรม ต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นที่มารับช่วงในสิทธิ์ดังกล่าวต่อจากบริษัท

 • ข้อ 9 การยกเลิกการลงทะเบียน
  • 1. บริษัทอาจจะ ทำการลบ หรือระงับ ข้อมูลโพสต์ ชั่วคราว ของ ผู้ใช้ บริการนี้ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การยกเลิกการลงทะเบียนของ ผู้ใช้ หรือยุติ สัญญาบริการ เนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

   • (i) ผู้ใช้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ได้

   • (ii) เมื่อพบข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนเป็นเท็จ

   • (iii) ผู้ใช้ ไม่มีการใช้บริการเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป

   • (iv) ผู้ใช้ ไม่ตอบกลับ ข้อร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ จากบริษัท หรือติดต่อสื่อสารใดๆ จากบริษัทที่จำเป็นต้องตอบกลับ เป็นเวลา 30 วันขึ้นไป

   • (v) ผู้ใช้ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ 3.4 หรือ

   • (vi) หากบริษัทได้พิจารณาตามข้อกำหนดก่อนหน้านี้แล้วเห็นสมควรว่า ผู้ใช้ มีคุณสมบัติไม่เมาะสมในการใช้บริการ หรือคงสถานะการลงทะเบียนเป็น ผู้ใช้ หรือทำสัญญาบริการต่อ

  • 2. หาก ผู้ใช้ กระทำการผิดข้อกำหนดในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น และหากมียอดค่าใช้บริการคงค้าง ผู้ใช้ ต้องชำระเงินให้แก่บริษัทเต็มจำนวนโดยทันที

  • 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อการกระทำการใดๆ ของผู้ใช้ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อกำหนดของบริษัทในข้อนี้

 • ข้อ 10 การเพิกถอนสิทธิ์
  • 1. ผู้ใช้ อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้บริการ หรือถูกยกเลิกการลงทะเบียนเป็น ผู้ใช้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบสาเหตุให้ทราบตามความเหมาะสมที่ได้กำหนดไว้โดยบริษัทเท่านั้น

  • 2. เมื่อ ผู้ใช้ ถูกเพิกถอนสิทธิ์ ดังกล่าว และหากมียอดค้างชำระ ผู้ใช้ต้องชำระยอดคงค้างดังกล่าวเต็มจำนวนโดยทันที

  • 3. บริษัท จะไม่รับผิดชอบหรือเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ หลังจากมีการเพิกถอนสิทธิ์แล้ว

 • ข้อ 11 การเปลี่ยนแปลงบริการและการยกเลิกการให้บริการ
  • 1. บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการตามแต่ดุลยพินิจของบริษัท โดยที่บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

  • 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายต่อการกระทำการใดๆ ของผู้ใช้ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากข้อกำหนดของบริษัทในข้อนี้

 • ข้อ 12 การสงวนสิทธิ์การรับประกันและการปฏิเสธความรับผิด
  • 1. บริษัทจะไม่รับประกันหรือดำเนินการแทนใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และปฏิเสธความรับผิดชอบซึ่งการรับประกันต่อบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการแทน และการรับประกันใดๆ) ในด้าน (i) การรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ที่พิจารณาโดยบริษัท (ii) การรับรองหรือรับประกันฟังค์ชั่นการบริการด้านการค้า มูลค่าการค้า การโฆษณา ความเที่ยงตรง และประโยชน์การใช้งานตามที่คาดไว้ (iii) การรับรองหรือรับประกันว่าผู้ใช้จะใช้บริการตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับกับบริษัทหรือกฎหมายใดๆ ที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรด้านอุตสาหกรรม และ (iv) การรับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากการขัดข้องหรือข้อบกพร่อง

  • 2. ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องจากการหยุดชะงัก การระงับ การยกเลิก ความไม่พร้อมใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดโดยบริษัท การยกเลิกหรือการสูญหายของข้อความหรือข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งต่อมาให้กับการบริการ หรือการลบหรือการสูญหายของข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ การลบข้อมูล ความล้มเหลวของอุปกรณ์อันเนื่องจากการใช้บริการหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการ (“ความเสียหาย”)

  • 3. เมื่อเกิดความเสียหายโดยผู้ใช้ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทโดยทันดี บริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนเกินของจำนวนทั้งหมดที่ผู้ใช้ชำระให้แก่บริษัทใน 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเนื่องจากความเสียหายอันเนื่องจากอุบัติเหตุ ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายในอนาคต และผลกำไรที่สูญเสียไป

  • 4. ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรม การสื่อสาร หรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเว็บไซต์

 • ข้อ 13 การรักษาความลับ

  ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษา ไม่เผยแพร่ ข้อมูลการบริการที่ได้จากบริษัท ต่อผู้ใช้รายอื่น จนกว่าจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเสียก่อน

 • ข้อ 14 การปฏิบัติต่อข้อมูลผู้ใช้
  • 1. บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลผู้ใช้ตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (https://qath.hrnote.asia/privacy_policy) ที่ได้แยกบัญญัติไว้จากข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และผู้ใช้ยอมรับและทราบข้อกำหนดในหัวข้อการปฏิบัติต่อข้อมูลผู้ใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

  • 2. บริษัทมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์การเข้าใช้งานของผู้ใช้โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย Google Analytics ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานะและสถิติข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และไซต์ที่เกี่ยวกับการตลาด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการ และผู้ใช้ยอมรับข้อกำหนดนี้

  • 3. นอกจากจากข้อมูลข้างต้น ข้อมูลการลงทะเบียนที่ผู้ใช้ได้ให้ไว้กับบริษัท ซึ่งเก็บมาจากการให้บริการหลากหลายรูปแบบ จะถูกบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลของบริษัท (ฐานข้อมูล) และถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมของทางบริษัท ผู้ใช้อนุญาตให้บริษัทนำฐานข้อมูลนั้น ไปใช้ดำเนินการให้บริการที่ทางบริษัทจัดทำขึ้น โดยยังอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

 • ข้อ 15 การเปลี่ยนแลงข้อตกลง

  บริษัทมีสิทธิ์เปลี่ยนแลงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเหตุอันสมควรเป็นครั้งคราว บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบตามความเหมาะสมของสถานการณ์ กรณีที่คุณใช้บริการต่อหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้น

 • ข้อ 16 การแจ้งให้ทราบ

  การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือการติดต่อสื่อการ หรือการแจ้งเพื่อทราบใดๆ จากผู้ใช้ให้แก่บริษัท หรือการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือการติดต่อสื่อสาร หรือการแจ้งให้ทราบจากบริษัทถึงผู้ใช้ เป็นไปตามขั้นตอนการทำงานของบริษัท

 • ข้อ 17 การโอนสิทธิ์
  • 1. ผู้ใช้จะไม่โอนสิทธิ์ โอน ให้สิทธิประโยชน์ที่มีหลักประกันใดๆ หรือจำหน่ายสถานะของสิทธิประโยชน์ของตนภายใต้สัญญาบริการ หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

  • 2. ในกรณีที่บริษัทได้โอนกิจการที่เกี่ยวกับ บริการ ให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทอาจโอนสิทธิ์ในสถานะของตนภายใต้ข้อกำหนด สิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ ให้แก่บุคคลที่สามในฐานะ ส่วนหนึ่งของการโอนสิทธิ์ดังกล่าว และบริษัทตกลงที่จะยอมรับการโอนสิทธิ์ดังกล่าวล่วงหน้า การโอนกิจการตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะรวมถึงการนำแบ่งแยกบริษัทหรือการปรับโครงสร้างของบริษัท ในรูปแบบอื่นใดที่จะส่งผลให้เกิดการโอนธุรกิจ

 • ข้อ 18 การเป็นโมฆะบางส่วน

  แม้ว่าบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดการใช้งานนี้ และส่วนหนึ่งของข้อกำหนดดังกล่าวจะเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับในราชอาณาจักรไทย แต่บทบัญญัติที่เหลือในข้อกำหนดการใช้งานนี้จะยังมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์

 • ข้อ 19 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  • 1. ข้อกำหนดหรือการใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย หากการซื้อขายสินค้าในบริการนี้จะไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

  • 2. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นจากข้อกำหนดหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ ศาลแขวงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย จะมีเขตอำนาจศาลเด็ดขาดในการพิจารณาครั้งแรกในคดีใดๆ

วันที่ออกข้อกำหนดและเงื่อนไข 25 กุมภาพันธ์ 2564
บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด (Reeracoen Tech Co.,Ltd)