นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“เรา” “พวกเรา” หรือ“ของเรา”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ให้บริการผลิตคอนเทนต์และพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้ปรัชญาพื้นฐานที่ว่า เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคของลูกค้า และจะดำเนินการและรักษาตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เราพยามยามทำงานกันอย่างเต็มที่ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร (ผู้ใช้งาน) ลูกค้าขององค์กร และพนักงานของเรา อย่างเหมาะสม โดยการกำหนดให้มี "ประธานเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัว"

2. เราได้รับ ใช้ และจัดให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่เหมาะสมภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทางธุรกิจของพวกเรา เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อกลับสำหรับการสอบถามใด ๆ

3. เว้นแต่จะมีคำสั่งตามกฎหมาย เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตั้งใจ

4. เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ในเชิงป้องกันและแก้ไข สำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหาย ความเสียหาย การปลอมแปลง การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

5. ในกรณีที่เรามอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับบริษัทอื่น เราจะมีการทำสัญญาอันควร และให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทเหล่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาจะใช้ จัดให้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามรายการข้อปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกับผู้ใช้

6. เราจะตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือการสอบถามข้อมูล อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับอย่างเหมาะสม และเมื่อมีการร้องขอให้มีการเปิดเผย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบออก โดยฝ่ายที่ให้ข้อมูล เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอเหล่านั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลังจากที่ได้ดำเนินขั้นตอนการระบุตัวตนที่เหมาะสมแล้ว

7. เราปฏิบัติตามกฎหมาย แนวปฏิบัติระดับประเทศ และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่บังคับใช้ เราคงไว้ซึ่ง การปรับปรุง และทำการแก้ไขตามที่จำเป็น เพื่อให้ระบบการจัดการเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม


【แผนกรับการร้องเรียนและการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล】
อีเมล์: info@ultra-tech.co.thจัดทำขึ้นวันที่: 01 มกราคม 2564

บริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดกรรมการผู้จัดการ
Kenichi Fujiki

การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อบริษัทบริษัท อัลตรา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวผู้จัดการทั่วไป Kenichi Fujiki
อีเมล์:info@ultra-tech.co.th
คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่ได้มาโดยมี ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และประวัติขององค์กร
วัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้ (ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมงานอีเวนท์ เป็นต้น)

  • เพื่อตอบข้อสอบถามต่าง ๆ
  • เพื่อใช้ในการขอข้อมูลในแบบสอบถาม แคมเปญ กิจกรรมอีเวนท์ นิตยสารอีเล็คทรอนิก และ จัดส่งของของขวัญ หรือของรางวัล
  • เพื่อจัดให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบุคคลที่สาม จากการแนะนำของเรา บุคคลกลางที่ สมัครใช้บริการดังกล่าว รวมถึงจัดการข้อมูลการสมัครเหล่านั้น พร้อมรายงานให้กับผู้ใช้
  • ใช้สำหรับติดต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากองค์กรของลูกค้า

  • เพื่อเก็บข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของลูกค้า (ผู้รับจ้างจากภายนอก) เพื่อคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระและคุณภาพให้บริการซอฟต์แวร์ของเรา
  • เพื่อใช้ในการขอข้อมูลในแบบสอบถาม แคมเปญ กิจกรรมอีเวนท์ นิตยสารอีเล็คทรอนิก และ จัดส่งของของขวัญ หรือของรางวัล
  • เพื่อจัดให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบุคคลที่สาม จากการแนะนำของเรา บุคคลกลางที่ สมัครใช้บริการดังกล่าว รวมถึงจัดการข้อมูลการสมัครเหล่านั้น พร้อมรายงานให้กับผู้ใช้
  • เพื่อใช้ในการติดต่อ ขอความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
  • เพื่อเป็นการบังคับใช้สิทธิ์ของเราและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายธุรกิจ
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้สอบถาม

  • เพื่อตอบข้อสอบถามต่าง ๆ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน (ผู้ใช้งานที่ใช้เว็ปไซต์ เข้าร่วมงานกิจกรรมอีเวนท์ต่าง ๆ หรือสอบถามข้อมูลเข้ามาทางบริษัท เป็นต้น)

  • ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่บ้าน ประสบการณ์การทำงาน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากองค์กรของลูกค้า

  • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การของลูกค้าผู้ใช้งาน หรือผู้รับจ้างจากภายนอก (ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่บ้าน ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) ที่ได้รับผ่านทางคอนเทนท์และซอฟต์แวร์
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆ ที่ได้รับจากการสอบถามโดยตรงผ่านทางบริษัทของเรา

  • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และที่อยู่บ้าน เป็นต้น
การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ หรือโดยที่ไม่มี คำสั่งทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานร้องขอเพื่อสมัครใช้บริการกับบุคคลที่สาม ที่เราเป็นผู้แนะนำ เราจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเหล่านั้นตามแต่บุคคลที่สามจัดหาให้
การมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการของเรานั้น อาจถูกมอบหมายให้กับ บริษัทอื่น ๆ ได้ ภายในขอบเขตของข้อ “วัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนได้ทำสัญญาข้อตกลงการรักษาความลับกับเราไว้แล้ว
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการของเราอาจถูกแบ่งปันภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการแบ่งปันและการใช้งาน:

  อ้างถึงข้างต้น “ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ”

 2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้งานร่วมกัน:

  บริษัทในกลุ่มของ บริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด

  (https://www.neo-career.co.jp/en/company/group/)

 3. วัตถุประสงค์ของการใช้งานร่วมกัน:

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน
   1. เพื่อให้บริการของบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
   2. ระบบการจัดการและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการดูและโดยบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากองค์กรของลูกค้า
   1. เพื่อให้บริการของบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
   2. ระบบการจัดการและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการดูและโดยบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้เมื่อมีการสอบถามต่าง ๆ
   1. เพื่อใช้ในการตอบข้อสอบถามโดยผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยบริษัทในกลุ่มของของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
 4. หัวหน้าผู้ดูแลการใช้งานร่วมกัน

  บริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด

 5. วิธีการได้รับมา:

  เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อสอบถามอื่น ๆ

เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย แก้ไขและเพิ่มเติม ลบออก หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลตามคำร้องขอของฝ่ายที่ให้ข้อมูล

【แผนกรับเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล】

โทร:
(+66) 02-252-4227
(วันธรรมดา 9:00 น. - 20:00 น. ยกเว้น วันปิดทำการ)
อีเมล์:
info@ultra-tech.co.th
สิทธิเลือกได้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นแบบเลือกได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัญหาในการให้บริการของเราหรือตอบคำถามใด ๆ ได้ หากข้อมูลมีไม่เพียงพอ

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุตัวบุคคล

เว็บไซต์บางแห่งที่เราดำเนินการนั้น จะใช้งานคุกกี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบาย ส่งโฆษณาและรับข้อมูลทางสถิติ รายการต่อไปนี้อาจถูกรวมไว้ด้วยเมื่อรับข้อมูลโดยใช้คุกกี้หรือ JavaScript อย่างไรก็ตาม จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดรวมอยู่ในคุกกี้ ประวัติการดำเนินการ ฯลฯ

 1. ข้อมูลคุณลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  • อายุ, เพศ, อาชีพ, พื้นที่อยู่อาศัย

  (ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แม้ว่าจะรวมรายการทั้งหมดแล้ว)

 2. ข้อมูลอุปกรณ์

 3. ประวัติการดำเนินการของผู้ใช้ ภายในเว็บไซต์ของเรา

  • การเข้าถึง URL, เนื้อหา, คำสั่งอ้างอิง
 4. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่อิงตามข้อตกลง หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้เมื่อใช้สมาร์ทโฟน โปรดทราบว่า บริการบางอย่างของเราไม่สามารถใช้งานได้ หากคุกกี้ถูกปิดการใช้งาน

การบันทึกการโทร

เราอาจทำการบันทึกการโทรศัพท์กับผู้ใช้ เพื่อใช้ในการจำแนกและตอบสนองต่อคำขอและความคิดเห็นของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเราในอนาคต เราจะลบบันทึกการโทรดังกล่าวทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

มาตรการควบคุมความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น สมเหตุสมผล ในเชิงป้องกันและแก้ไขสำหรับความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การสูญหาย ความเสียหาย การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
*เว็บไซต์ของเรามีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ SSL