นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด (Reeracoen Tech Co.,Ltd) (“เรา” “พวกเรา” หรือ“ของเรา”) ตระหนักถึงความรับผิดชอบของเราในฐานะผู้ให้บริการผลิตคอนเทนต์และพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้ปรัชญาพื้นฐานที่ว่า เราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม เราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคของลูกค้า และจะดำเนินการและรักษาตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เราพยามยามทำงานกันอย่างเต็มที่ในด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร (ผู้ใช้งาน) ลูกค้าขององค์กร และพนักงานของเรา อย่างเหมาะสม โดยการกำหนดให้มี "ประธานเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัว"

2. เราได้รับ ใช้ และจัดให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่เหมาะสมภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการทางธุรกิจของพวกเรา เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะชี้แจงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และข้อมูลการติดต่อกลับสำหรับการสอบถามใดๆ

3. เว้นแต่จะมีคำสั่งตามกฎหมาย เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ตั้งใจ

4. เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ในเชิงป้องกันและแก้ไข สำหรับความเสี่ยงต่างๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการสูญหาย ความเสียหาย การปลอมแปลง การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

5. ในกรณีที่เรามอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไปให้กับบริษัทอื่น เราจะมีการทำสัญญาอันควร และให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่บริษัทเหล่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาจะใช้ จัดให้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตามรายการข้อปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกับผู้ใช้

6. เราจะตอบสนองต่อการร้องเรียนหรือการสอบถามข้อมูล อันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับอย่างเหมาะสม และเมื่อมีการร้องขอให้มีการเปิดเผย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบออก โดยฝ่ายที่ให้ข้อมูล เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอเหล่านั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ หลังจากที่ได้ดำเนินขั้นตอนการระบุตัวตนที่เหมาะสมแล้ว

7. เราปฏิบัติตามกฎหมาย แนวปฏิบัติระดับประเทศ และกฎระเบียบอื่นๆ ที่บังคับใช้ เราคงไว้ซึ่ง การปรับปรุง และทำการแก้ไขตามที่จำเป็น เพื่อให้ระบบการจัดการเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้น มีการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม


【แผนกรับการร้องเรียนและการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล】
อีเมล: management@abroaders.jpจัดทำขึ้นวันที่: 01 มกราคม 2564

บริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด (Reeracoen Tech Co.,Ltd)DirectorHiromichi Kawata

การปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อบริษัทบริษัท รีราโคเอ็น เทค จำกัด (Reeracoen Tech Co.,Ltd)
ประธานเจ้าหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวDirector : Hiromichi Kawata
อีเมล : management@abroaders.jp
คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลที่ได้มาโดยมี ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และประวัติขององค์กร
วัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้ (ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วมงานอีเวนท์ เป็นต้น)

  • เพื่อตอบข้อสอบถามต่างๆ
  • เพื่อใช้ในการขอข้อมูลในแบบสอบถาม แคมเปญ กิจกรรมอีเวนท์ นิตยสารอีเล็คทรอนิก และ จัดส่งของของขวัญ หรือของรางวัล
  • เพื่อจัดให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบุคคลที่สาม จากการแนะนำของเรา บุคคลกลางที่ สมัครใช้บริการดังกล่าว รวมถึงจัดการข้อมูลการสมัครเหล่านั้น พร้อมรายงานให้กับผู้ใช้
  • ใช้สำหรับติดต่อผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากองค์กรของลูกค้า

  • เพื่อเก็บข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของลูกค้า (ผู้รับจ้างจากภายนอก) เพื่อคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระและคุณภาพให้บริการซอฟต์แวร์ของเรา
  • เพื่อใช้ในการขอข้อมูลในแบบสอบถาม แคมเปญ กิจกรรมอีเวนท์ นิตยสารอีเล็คทรอนิก และ จัดส่งของของขวัญ หรือของรางวัล
  • เพื่อจัดให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กลุ่มบุคคลที่สาม จากการแนะนำของเรา บุคคลกลางที่ สมัครใช้บริการดังกล่าว รวมถึงจัดการข้อมูลการสมัครเหล่านั้น พร้อมรายงานให้กับผู้ใช้
  • เพื่อใช้ในการติดต่อ ขอความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
  • เพื่อเป็นการบังคับใช้สิทธิ์ของเราและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายธุรกิจ
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้สอบถาม

  • เพื่อตอบข้อสอบถามต่างๆ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน (ผู้ใช้งานที่ใช้เว็ปไซต์ เข้าร่วมงานกิจกรรมอีเวนท์ต่างๆ หรือสอบถามข้อมูลเข้ามาทางบริษัท เป็นต้น)

  • ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่บ้าน ประสบการณ์การทำงาน
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากองค์กรของลูกค้า

  • ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การของลูกค้าผู้ใช้งาน หรือผู้รับจ้างจากภายนอก (ชื่อ เพศ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่บ้าน ประสบการณ์การทำงาน เป็นต้น) ที่ได้รับผ่านทางคอนเทนท์และซอฟต์แวร์
 3. ข้อมูลส่วนบุคคล อื่นๆ ที่ได้รับจากการสอบถามโดยตรงผ่านทางบริษัทของเรา

  • ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่บ้าน เป็นต้น
การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ หรือโดยที่ไม่มี คำสั่งทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานร้องขอเพื่อสมัครใช้บริการกับบุคคลที่สาม ที่เราเป็นผู้แนะนำ เราจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเหล่านั้นตามแต่บุคคลที่สามจัดหาให้
การมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการของเรานั้น อาจถูกมอบหมายให้กับ บริษัทอื่นๆ ได้ ภายในขอบเขตของข้อ “วัตถุประสงค์ที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนได้ทำสัญญาข้อตกลงการรักษาความลับกับเราไว้แล้ว
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับผ่านบริการของเราอาจถูกแบ่งปันภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้

 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการแบ่งปันและการใช้งาน:

  อ้างถึงข้างต้น “ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับ”

 2. บุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้งานร่วมกัน:

  บริษัทในกลุ่มของ บริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด

  (https://www.neo-career.co.jp/en/company/group/)

 3. วัตถุประสงค์ของการใช้งานร่วมกัน:

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน
   1. เพื่อให้บริการของบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
   2. ระบบการจัดการและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการดูและโดยบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากองค์กรของลูกค้า
   1. เพื่อให้บริการของบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
   2. ระบบการจัดการและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการดูและโดยบริษัทในกลุ่มของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับจากผู้ใช้เมื่อมีการสอบถามต่างๆ
   1. เพื่อใช้ในการตอบข้อสอบถามโดยผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยบริษัทในกลุ่มของของบริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด
 4. หัวหน้าผู้ดูแลการใช้งานร่วมกัน

  บริษัท นีโอ แคเรียร์ จำกัด

 5. วิธีการได้รับมา:

  เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อสอบถามอื่นๆ

เราจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะมีการเปิดเผย แก้ไขและเพิ่มเติม ลบออก หรือระงับการเข้าถึงข้อมูลตามคำร้องขอของฝ่ายที่ให้ข้อมูล

【แผนกรับเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล】

โทร:
(+66)2-253-9800
(วันธรรมดา 9:00 น. - 18:00 น. ยกเว้น วันปิดทำการ)
อีเมล:
management@abroaders.jp
สิทธิเลือกได้

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นแบบเลือกได้ อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัญหาในการให้บริการของเราหรือตอบคำถามใดๆ ได้ หากข้อมูลมีไม่เพียงพอ

การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ระบุตัวบุคคล

เว็บไซต์บางแห่งที่เราดำเนินการนั้น จะใช้งานคุกกี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ปรับปรุงเพื่อความสะดวกสบาย ส่งโฆษณาและรับข้อมูลทางสถิติ รายการต่อไปนี้อาจถูกรวมไว้ด้วยเมื่อรับข้อมูลโดยใช้คุกกี้หรือ JavaScript อย่างไรก็ตาม จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลใดรวมอยู่ในคุกกี้ ประวัติการดำเนินการ ฯลฯ

 1. ข้อมูลคุณลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  • อายุ, เพศ, อาชีพ, พื้นที่อยู่อาศัย

  (ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ แม้ว่าจะรวมรายการทั้งหมดแล้ว)

 2. ข้อมูลอุปกรณ์

 3. ประวัติการดำเนินการของผู้ใช้ ภายในเว็บไซต์ของเรา

  • การเข้าถึง URL, เนื้อหา, คำสั่งอ้างอิง
 4. ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่อิงตามข้อตกลง หรือแอปพลิเคชันของผู้ใช้เมื่อใช้สมาร์ทโฟน โปรดทราบว่า บริการบางอย่างของเราไม่สามารถใช้งานได้ หากคุกกี้ถูกปิดการใช้งาน

การบันทึกการโทร

เราอาจทำการบันทึกการโทรศัพท์กับผู้ใช้ เพื่อใช้ในการจำแนกและตอบสนองต่อคำขอและความคิดเห็นของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการของเราในอนาคต เราจะลบบันทึกการโทรดังกล่าวทันทีที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

มาตรการควบคุมความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น สมเหตุสมผล ในเชิงป้องกันและแก้ไขสำหรับความเสี่ยงต่างๆ เช่น การสูญหาย ความเสียหาย การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ
*เว็บไซต์ของเรามีการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ SSL