ในความคิดเห็นของคุณ เรื่องที่คนในองค์กรจำเป็นต้อง Reskills มากที่สุดในยุคนี้คืออะไรครับ

มนุษย์พลูโต
มนุษย์พลูโต
09 มีนาคม 2021 15:59 น.
ทักษะพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Hard skills  หรือ Soft skills อันไหนที่ทุกท่านคิดว่าจำเป็นที่สุดครับ อยากให้ช่วยช่วยแชร์พร้อมเหตุผลในความคิดของท่านครับ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  20 ธันวาคม 2021 22:18 น.
  จากงานวิจัยการสำรวจการอบรม คือ การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  24 กันยายน 2021 23:03 น.
  โดยส่วนใหญ่จะพัฒนาเรื่องของ mindset มากกว่า Skill set เพราะ Mindset เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ปัจจุบัน เราอาจได้ยินหรือคุ้นเคยกับคำว่า “New World” ที่เป็นเรื่องของ Industry 4.0  ความเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลกระทบสำคัญต่อการเปลี่ยนไปของพฤติกรรม ความต้องการ คุณภาพการดำรงชีวิต และมีผลต่อองค์กรที่มีความจำเป็นต้องมีการปรับตัวและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้  

  ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่สำคัญและเร่งด่วน คือ การพัฒนาพนักงานให้มีทักษะที่สำคัญ (Key Skills)และจำเป็นเพิ่มขึ้น (Up-skills) ทั้ง Soft Side และ Hard Side ขององค์กร ที่เป็นกำลังสำคัญที่สุดที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างแข็งแรง และสามารถเติบโตต่อไปได้ 

  จากผลสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาระดับสากลและองค์กรใหญ่เช่น  World Economic Forum (2020) และ Harvard Business School (2020) ได้รายงานว่า ใน ปี  2020 พนักงานในองค์กรทุกคนจำเป็นต้อง Reskills เรื่องอะไรบ้าง โดยแบ่งประเภทของทักษะออกเป็น 4 ประเภทคือ  

  1) ทักษะด้านการแก้ปัญหา ได้แก่การคิดในเชิงวิเคราะห์และการมีนวัตกรรม การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ การวิเคราะห์และคิดในชิงวิกฤต การคิดอย่างสร้างสรรค์ เกิดความคิดริเริ่มและการเป็นต้นกำเนิดหรือต้นแบบของสิ่งใหม่ ๆ 
  2) ด้านการบริหารจัดการตนเอง ได้แก่การมีกลยุทธ์ในการเรียนรู้และนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้ และความสามารถในการยืดหยุ่น การอดทนต่อความกดดัน การมีความพร้อมในการปรับตัวจากสถานการณ์ได้อย่างฉับไว รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างทัน ท่วงที (Resilience)  
  3) ด้านการทำงานกับผู้อื่น ได้แก่การมีอิทธิพลต่อสังคมและความเป็นผู้นำ และ 
  4) ด้านการการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการพัฒนา ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  และการพัฒนาโปรแกรมและการออกแบบเชิงเทคโนโลยี 

  อย่างไรก็ตาม ในแต่ละอุตสาหกรรม พนักงานอาจต้องการ Reskilling ในกรอบเวลาไม่เท่ากัน อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนหรือน้อยกว่านั้น ยกเว้นอุตสาหกรรมสินค้าบริโภคและอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและการให้บริการดูแลสุขภาพ ที่ต้องใช้เวลามากกว่า 6 เดือน และกลุ่มบริการทางการเงินและธุรกิจพลังงานใช้เวลาน้อยกว่า 6 เดือน เป็นต้น 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล