เป็น HR มาหลายปี แต่ไม่เคยทำ Training แบบจริงจังสักทีรบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะว่าต้องเริ่มต้นอย่างไรคะ

InsomniaGirl
InsomniaGirl
09 มีนาคม 2021 15:52 น.
ได้รับโอกาสในการจัด Training ให้กับคนในองค์กรเป็นครั้งแรกค่ะ ตอนนี้ค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยทำมาก่อน เลยอยากขอแนะนำอย่างละเอียดตั้งแต่การเลือกหัวข้อ การประเมินผล การติดตามผล จุดที่ต้องระวัง และกระบวนการทำตั้งแต่ต้นจนจบว่าต้องโฟกัสไปที่เรื่องอะไรบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  26 กุมภาพันธ์ 2022 02:36 น.
  ต้องหา Gap Analysis เพื่อประเมินว่าพนักงานต้องพัฒนาเรื่องใด และบางหัวข้อก็จำเป็นต้องอบรมตามกฎหมาย เช่น ความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างใหม่  โดยหลักการทำ Training เพื่อพัฒนา รักษา และการนำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ไม่ยากครับ ค่อยศึกษาดู ต้องทำดูก่อน และหาหนังสือเกี่ยวกับการทำ Training มาดูประกอบได้ ให้กำลังใจครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ถ้าคุณหมายถึงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดอบรม/สัมมนา (Training/Seminar ) แก่พนักงานในองค์กรแล้ว HR Training ต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างนั้น  ควรเข้าใจก่อนว่ามีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง กับ Training Function ได้แก่ 

  1. ความเข้าใจว่าบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดอบรม/สัมมนาให้พนักงานในองค์กร คืออะไร องค์กรคาดหวังอะไร ตัวชี้วัดของการพัฒนาพนักงาน หรือประสิทธิผลของการพัฒนาคืออะไร มีอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไร (คงไม่ใช่แค่ การวัดหรือประเมิน แค่ Reaction ของพนักงาน โดยใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจ (Employee Satisfaction Survey) หลังสิ้นสุดอบรมเท่านั้นว่า มีจำนวนพนักงานเข้าอบรมกี่คน สถานที่ อาหาร วิทยากร เครื่องอำนวยความสะดวกเป็นอย่างไร เป็นต้น เพราะนี่เป็นการวัดแค่เพียง Process เท่านั้น)
   
  แต่หน่วยงาน HR Training  ต้องสามารถว่าวัดได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการฝึกอบรม  (Learning) อาจประเมินจากแบบทดสอบ Pre-test/Post-test เพื่อระบุระดับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ก่อนและหลังการอบรมรวมถึงการสัมภาษณ์หรือประเมินปากเปล่า (Verbal Assessments)  

  นอกจากนี้ควรวัด พฤติกรรมว่าจากการที่พนักงานไปอบรมมา ได้รับทักษะใหม่ ๆ อะไรมาบ้าง และนำมาใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างไรบ้าง โดยทักษะใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นต้องอาศัยโอกาสในการทำซ้ำ ๆ หลายครั้งในระยาวจนกลายเป็นพฤติกรรมประจำในการทำงาน ซึ่งประเมินจากการสังเกตเป็นหลักและการสัมภาษณ์  ซึ่งต้องชัดเจนว่าอะไรเป็นตัวบ่งชี้พฤติกรรมการทำงาน 

  และสุดท้าย ตัวชี้วัดประสิทธิผลของการพัฒนาพนักงาน คือการวัดผลลัพธ์ (Results) ที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทีม หน่วยงาน ซึ่งขึ้นกับวัตถุประสงค์การอบรมที่กำหนด 

  2. เข้าใจวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการจัด Training  นั้น ๆ ก่อนว่าคืออะไร ตัวอย่างเช่น 
  1. Course Catalog (หลักสูตร/หัวข้ออบรมที่กำหนดเป็นแผนประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน ตาม Job Family, ระดับงานต่าง ๆ) ซึ่งอาจแยกเป็น 
  1) Core Course เช่นเรื่อง  Organization Knowledge, Policy, Business & People Management  จำแนกตามอายุตัว และตามระดับงาน และ 
  2) Functional Course สำหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับทักษะ หรือ Competency ในการปฏิบัติงาน จำแนกตามทักษะ ความชำนาญในสายอาชีพของพนักงาน โดยจัดได้ทั้งลักษณะ  In-house และ Public-Training 2. Development Framework ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ และ Competency  ของพนักงานกลุ่ม Talent Pool หลังจากมี Performance Evaluation/Assessment และได้สะท้อนเห็นจุดแข็งที่ควรพัฒนาและส่งเสริมต่อไปอย่างเชิงลึก กับจุดอ่อนที่จำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อเติมเต็มในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งสำคัญที่สูงขึ้น เป็นต้น 

  3. หัวข้ออบรมตามความต้องการของพนักงานรายบุคคล (Individual Development Program -IDP) เพราะพนักงานแต่ละคนจะทราบดีด้วยตัวเค้าเองว่าเค้าต้องการเรียนรู้อะไรและพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพงานของตน 

  4.  HR Training ควรต้องมี Positive Mindset การทำงานในเชิงรุก การมีทักษะสำคัญ เช่น ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และความเข้าใจในธุรกิจ เพื่อสามารถเข้าใจ ประเมิน วิเคราะห์ ข้อมูลจากสถานการณ์ต่าง ๆ และบริบทธุรกิจในปัจจุบันที่เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวน ความซับซ้อน ความกำกวมของปัจจัยต่าง  ๆ เช่น การเกิดไวรัสโควิด-19 ความก้าวล้ำหน้าของเทคโนโลยีในยุคดิจิตัล เศรษฐกิจถดถอยและองค์กรจำเป็นต้องมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น ฉับไว เพื่ออยู่รอดได้อย่างแข็งแรง ดังนั้น HR Training จำเป็นต้องเข้าใจและคิดในเชิงรุกว่าพนักงานในองค์กรควรต้องมีทักษะที่จำเป็นและทักษะใหม่ ๆ อะไรบ้างในการปฏิบัติงาน (Powerful Skills) เพื่อช่วยผลักดันและส่งเสริมให้องค์กรมีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น ตอบสนองต่อโจทย์ที่ท้าทายได้ และมาพิจารณากำหนดเป็นหัวข้ออบรมพัฒนาพนักงานตามความเป็นจริงของสถานการณ์ และนัยสำคัญ ที่มีผลต่อกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรจริง ๆ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล