บริษัทกำลังทำเทรนนิ่งพนักงานทั้งบริษัทค่ะ หัวข้อเกี่ยวกับภาวะผู้นำเพื่อยกระดับความสามารถของพนักงาน เราจะตั้ง KPI สำหรับงานอบรมนี้ยังไงดี ขอบคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  26 กุมภาพันธ์ 2022 02:30 น.
  วัดได้ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ แต่ถ้าต้องการยกระดับจริงควรวัดเชิงคุณภาพ ด้วยการทำ OJT ว่าหลังฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้มากนอยเพียงใด
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  22 กุมภาพันธ์ 2022 09:35 น.
  แนะนำ KPIs เชิงปริมาณ
  1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม ไม่น้อยกว่า 80 %
  2. ความพึงพอใจในภาพรวมของผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 85 %
  3. ผู้เข้ารับการอบรมมีภาวะผู้นำดีขึ้น หลังจากอบรมในระยะ 1-3 เดือน ไม่น้อยกว่า 30 % โดยทาง HR ร่วมกับต้นสังกัดในการติดตามและประเมินพฤติกรรมด้าน Leadership Competency

  KPIs เชิงคุณภาพ
  - ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารลูกน้อง บริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล