ในกรณีที่พนักงานส่ง LINE มาลาออกแล้วไม่มาทำงานควรทำอย่างไร

พรชนิต
พรชนิต
10 มีนาคม 2021 11:16 น.
สอบถามค่ะ ถ้าพนักงานส่ง LINE มาลาออกแล้วไม่มาทำงานควรทำอย่างไรคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  01 พฤศจิกายน 2021 23:44 น.
  ในกฎหมายไม่ได้ระบุไว้ หากลูกจ้างประสงค์จะไม่ปฏิบัติงาน ส่งไลน์มาถือว่ามีผลได้ครับ แต่ต้องพิจารณาว่าเขาอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญหรือไม่ควบคู่กันไป
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • การลาออก กฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องทำตามแบบ ดังนั้น การที่ลูกจ้างแจ้งลาออกทาง line ถือว่ามีผลเป็นการสิ้นสุดนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว นับแต่นายจ้างได้ทราบข้อความไลน์ ให้แจ้งลาออกประกันสังคมให้ลูกจ้างครับ และจ่ายค่าจ้างเฉพาะที่ได้ทำงานไปแล้ว
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ตอบ ในกรณีที่พนักงานบอกเลิกสัญญาจ้าง ทางบริษัท ควรติดต่อให้พนักงานเขียนใบลาออกให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของบริษัท เพราะตามกฎหมายแรงงาน มาตรา 17 ระบุไว้ว่าสัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพื่อให้ผลเลิกสัญญาเมื่อกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน สิ่งสำคัญคือ ต้องให้พนักงานแจ้งลาออกโดยการยื่นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ เพราะตามกฎหมายถ้าพนักงานขาดงานเกิน  3 วันโดยไม่มีเหตุอันควรและจงใจให้นายจ้างเกิดความ เสียหาย บริษัท  อาจจะบอกเลิกจ้าง โดยไม่จ้างค่าชดเชยใดๆ ตามกฎหมายแรงงานมาตรา119  และถ้าพนักงานที่ลาออกโดยไม่แจ้งบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย1งวด  ค่าจ้าง ทำให้งานของบริษัทเกิดความเสียหาย บริษัท  อาจปฎิเสธการจ่ายเงินเดือนได้   ดังนั้น  บริษัทจึงต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรว่า พนักงานลาออกเอง เพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่จะเกิดขึ้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล