อะไรคือทางออกเมื่อนายจ้างจำเป็นต้องย้ายสถานประกอบการแต่ลูกจ้างไม่ยินยอม

ในกรณีของลูกจ้าง
บริษัทบอกกล่าวว่า ในอนาคตจะมีการย้ายสถานประกอบการ ไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร
1. ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมจะย้ายไปสถานที่ใหม่ ต้องทำอย่างไร ?

2. บริษัทต้องจ่ายเลิกจ้างรึป่าว?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • "พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม ปี 2551) มาตรา 120 ได้กำหนดบทบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้าง คือ ในกรณีที่นายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่นอันมีผลกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า30วันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้างหรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณีโดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทํางาน30วันสุดท้ายสําหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็นหน่วย

    ทั้งนี้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฎิเสธการย้ายสถานที่ทำงานได้โดยบอกเลิกสัญญาจ้างโดยแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า30 วันเช่นกัน และมีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแรงงานตามที่กล่าวข้างต้น"
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล