สายการบังคับบัญชาและตำแหน่งงานมีมากเกินความจำเป็น HR จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรดี

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร
  • งานที่ปรึกษากฎหมาย/ที่ปรึกษาแผนกบุคคล
  • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

21 พฤศจิกายน 2021 10:58 น.
องค์กรเปิดมานาน จะครบ 30 ปีเร็ว ๆ นี้ มีจำนวนพนักงานรวม 189 คน มีปัญหาเรื่องตำแหน่งงาน และสายการบังคับบัญชา ค่อนข้างเยอะ เริ่มตั้งแต่ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก หัวหน้าแผนก  ห้วหน้าสายงาน ผู้วยผู้จัดการ ผู้จัดการ ทำให้เกิดปัญหาการสื่ออสารภายในองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง มายังพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีทั้งรายเดือนและรายวัน ส่วนหนึ่งเป็นพนักงานต่างด้าวอีก HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี  

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

5 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล