ถ้าออกใบเตือนและเลิกจ้างพนักงาน ต้องจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายด้วยหรือเปล่าคะ ?

ถ้าพนักงานโดนใบเติอน และถูกบริษัทเลิกจ้าง
พนักงานมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานหรือป่าวค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  27 พฤศจิกายน 2021 23:22 น.
  ต้องดูข้อความและรายละเอียดใบเตือน เป็นการกระทำผิดเรื่องอะไร เตือนเป็นครั้งที่เท่าไหร่ ในรอบ 1 ปี หากเป็นการกระทำความผิดซ้ำคำเตือน อาจเข้าข่ายความผิดร้ายแรงตามมาตรา 119 (4) พรบ.คุัมครองแรงาน  พนักงานก็ไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าชดเชย แต่อาจมีปัญหาเรื่องการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตามมาได้ 

  ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ความผิดต่อไปนี้เป็นความผิดร้ายแรง การเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
  (มาตรา 119 พรบ.คุ้มครองแรงงาน ฯ)
  1.ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัท
  2.จงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
  3. ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
  4. ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทอันโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม และบริษัทได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีร้ายแรงบริษัทไม่จำเป็นต้องตักเตือน หนังสือเตือนให้มีผลใช้บังคับไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่พนักงานกระทำผิด
  5. ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
  6. ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  22 พฤศจิกายน 2021 16:24 น.
  ต้องดูที่ใบเตือน จำนวนครั้งที่ทำผิด ควบคู่กับระเบียบบริษัทที่เขียนไว้ หากเป็นไปตามระเบียบก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และถ้าขัดกับระเบียบต้องจ่ายค่าชดเชยครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล