อบรมพนักงานเป็นประจำทุกปี แต่ก็ยังเกิดปัญหา จะแก้ไขอย่างไรดี

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

26 ตุลาคม 2021 21:47 น.
บริษัท มีการจัดอบรมตามแผนเป็นประจำทุกปี แต่ปัญหาเดิม ๆ ในการทำงานก็ยังเกิดขึ้น เช่น การร้องเรียนจากลูกค้า ของเสียจากกระบวนการผลิต ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน HR จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรดี

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  27 ตุลาคม 2021 02:07 น.
  การอบรมแล้วไม่สามารถแก้ปัญหาการทำงานได้อาจมีสาเหตุจาก
  1. เนื้อหา หัวข้ออบรมไม่สามารถตอบโจทย์การแก้ปัญหาได้
  2. การอบรมไม่สามารถนำไปใช้ได้จริง เพราะ การอบรมเป็นการสร้างความรู้ยังขาดการติดตาม ส่งเสริมให้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดทักษะ 
  3. พนักงานไม่เห็นความสำคัญของการอบรมจึงเข้าน่วมอบรมเพราะโดนบังคับไม่ได้เช้าอบรมจากความตั้งใจในการนำความรู้ไปใช้จริง
  ดังนั้นการแก้ปัญหา คือ HR ต้องออกแบบหลักสูตรอบรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กและพนักงาน รวมทั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้ไปแก้ปัญหา (สร้าง Growth Mindset) และการส่งเสริมพนักงานหลังการอบรมให้สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เช่น มีระบบพี่เลี้ยง หรือ ช่องทางการสื่อสารที่ใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือแก้ปัญหาในเรื่องที่อบรมอย่างต่อเนื่อง และการประเมินผลการอบรมที่สอดคล้องกับการทำงาน เช่น การประเมินผลการทำงานที่สามารถวัดความสำเร็จของการทำงานจากความรู้ในเรื่องที่อบรม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  27 ตุลาคม 2021 01:18 น.
  ต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุ อบรมในสิ่งที่พนักงานขาด หรือเราคิดว่าหลักสูตรนี้แหล่ะจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ควร Focus ให้ถูกจุด ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล