ถ้าให้พนักงานออกก่อน 120 วันโดยไม่ได้แจ้งผลการทำงานกับลูกจ้าง นายจ้างมีความผิดไหม ?

นายจ้างไม่แจ้งผลการทำงาน และให้ออกก่อน 120วัน ลูกจ้างหางานใหม่ไม่ทัน นายจ้างมาความผิดไหมค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ตอบได้ชัด ๆ ว่า นายจ้างผิด

  การแจ้งให้ลูกจ้างออกก่อน 120 วัน  เป็นการบอกเลิกจ้างในระยะทดลองงาน นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างในคราวถัดไป  (ให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ลักษณะ  6   จ้างแรงงาน  มาตรา 582 และพรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 วรรค 2) เจตนารมณ์ของกฎหมายก็เพื่อให้ลูกจ้างตั้งหลักได้ ไม่ตกใจด้วย และมีเวลาที่จะไปหางานใหม่ 

  เหตุการณ์นี้ก็พบบ่อย ๆ ในหลายองค์กร แนะนำให้ HR มีหลักเกณฑ์ในการประเมินผลระยะทดลองงาน และแจ้งผลให้ลูกจ้างทราบก่อนครบ 120 วัน โดยกำหนดรอบการประเมินเป็น 2 - 3 ครั้งก็ได้ ในระยะไม่เกิน 120 วัน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล