ทำสัญญาจ้างเดือนต่อเดือนได้ไหม

gathernormal
gathernormal
17 มีนาคม 2021 17:10 น.
สวัสดีครับ รบกวนสอบถาม ตอนนี้สถานะการณ์ของบริษัทยังไม่แน่นอน เรื่องของ order ก็ไม่คงที่ ถ้าเราจะรับพนักงานใหม่ แต่ทำสัญญาจ้าง 1 เดือน และต่อเดือนต่อเดือน ได้มั้ยคะ จะมีผลกระทบด้านกฎหมายหรือไม่

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ในกรณีนี้สามารถทำได้ โดยสอดคล้องกับ นิยามคำว่า "สัญญาการจ้างงาน" หมายถึง สัญญา ที่ทำขึ้นระหว่างสองฝ่าย (อาจเป็นสองคนก็ได้) ฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า นายจ้าง (Employer) อีกฝ่ายเรียกว่าลูกจ้าง (Employee) เพื่อตกลงกันว่าฝ่ายลูกจ้างจะทำงานให้แก่นายจ้าง โดยที่นายจ้างจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้
  สัญญาการจ้างงานนั้น อาจทำด้วยวาจา หรือ เป็นลายลักษณ์อักษร ก็ได้
  .
  กรณีสัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาจ้าง หากนายจ้างทำสัญญาจ้างลูกจ้าง ให้ทำงานโดยมีกำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอน (Fixed Terms Contract) หรือที่เรียกกันว่าสัญญาปลายปิด เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างเป็นอันสิ้นสุดลงโดยนายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนเลิกสัญญา
  .
  สัญญาประเภทนี้จะต้องเป็นสัญญาที่มีกำหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุดของสัญญาไว้ชัดเจน แต่ถ้ามีการจ้างงานต่อเนื่องจน 120 วัน แล้วมีการเลิกจ้าง การนับอายุงานของลูกจ้างนับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันสุดท้ายของการทำงาน หากครบ 120 วันติดต่อกัน นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถ้าหากลูกจ้างทำงานไม่ครบ 120 วัน หรือทำครบ 120 วันแต่ไม่ต่อเนื่องกัน นายจ้างเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
  .
  จึงข้อแนะนำว่า ก่อนที่จะเริ่มทำงานควรที่จะมีการตกลงเกี่ยวกับการจ้างงานให้ชัดเจน และทำตามกฎหมายแล้ว โดยนายจ้างมีหน้าที่
  .
  - ต้องจัดทำสัญญาการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลาหนึ่งเดือน หลังจากที่ได้เริ่มงานตามที่ตกลงกันไว้ โดยจัดทำเป็นสองฉบับ
  - ลงลายมือชื่อ (เซ็นชื่อ) ในสัญญาดังกล่าวนั้น และ
  - มอบให้แก่ลูกจ้าง อ่านพิจารณา และลงลายมือชื่อรับรอง
  - เมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อในสัญญาแล้ว แต่ละฝ่ายจะเก็บสัญญาการจ้างงานไว้คนละฉบับ
  .
  ===
  เนื้อหาของสัญญาการจ้างงาน
  ===
  สัญญาการจ้างงาน ควรที่จะต้องมีเนื้อหาที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
  1. ชื่อ และที่อยู่ ของคู่สัญญา คือ ของทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง

  2. ระยะเวลาจ้างงาน ควรมีการระบุให้ชัดเจน ในกรณีนี้ให้ระบุว่าเป็นสัญญารายเดือน โดยกำหนดระยะเวลาวันที่ให้ชัดเจน
  3. สถานที่ทำงาน ว่าจะให้ทำงานที่ไหน ในกรณีที่ ลูกจ้าง อาจต้องไปทำงานหลาย ๆ ที่ ต้องระบุไว้ด้วยว่า ลูกจ้างอาจจะต้องไปทำงานในสถานประกอบการอื่นด้วย

  4. ลักษณะงานที่ลูกจ้างจะต้องทำ

  5. อัตราค่าจ้าง

  6. ระยะเวลาการทำงาน

  7. วันหยุดพักผ่อนรายปี

  8. การบอกเลิกจ้าง การบอกเลิกสัญญา

  .
  .
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล