เราควรมีการติดตามผลหลังการฝึกอบรมอย่างไร ให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลคะ ที่ผ่านมาพนักงานมักจะอบรมผ่นแล้ว ผ่านเลย ไม่นำไปใช้ค่ะ

ชัญญชิตา ศรีชัย Chanyachita Srichai
ชัญญชิตา ศรีชัย Chanyachita Srichai
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • อื่นๆ
 • อื่นๆ
 • 0~10 คน

วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กรรมการผู้จัดการ DPEOPLEPLUS Co.,Ltd. สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ Empowering Potential Plus Positive
มีประสบการณ์บริหารจัดการในบริษัทต่างชาติและไทยกว่า 20 ปี โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization Development ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดีและบริษัทเอกชนหลายแห่ง และเป็นอดีต Communication Director ของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ ( ICF Bangkok Chapter ) และเป็นโค้ชระดับ ACC ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ( ICF )

19 ตุลาคม 2021 21:38 น.
องค์กรต้องการวัดผลการฝึกอบรม เราควรมีการติดตามผลหลังการฝึกอบรมอย่างไร ให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลคะ ที่ผ่านมาพนักงานมักจะอบรมผ่นแล้ว ผ่านเลย ไม่นำไปใช้ค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • แนวทางการติดตามผลหลังการฝึกอบรม แนะนำให้จัดทำ ก่อน-หลัง การฝึกอบรมในทุกหลักสูตร
  ก่อนฝึกอบรม ให้พนักงานระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง ยกตัวอย่างเช่น 1. จำนวนลูกค้าร้องเรียน  2. ยอดขายลดลง  3. จำนวนสินค้าชำรุดไม่ผ่าน QC  4. มีของเสียจากกระบวนการผลิต 5. มีปัญหาการสื่อสารผิดพลาดในองค์กร

  หลังฝึกอบรม ในระยะ1-2 เดือน แล้วแต่ความเหมาะสมของหลักสูตร ให้ผู้บังคับบัญชาและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลพนักงานเป็นรายบุคคล จากตัวอย่างหากผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้ ในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  จะเป็นดังนี้
  1. จำนวนลูกค้าร้องเรียนลดลงหรือเป็นศูนย์                  2. ยอดขายเพิ่มขึ้น  
  3. จำนวนสินค้าชำรุดผ่าน QC  95-100 %                   4. ของเสียจากกระบวนการผลิตลดลงจากเดิม 
  5. การสื่อสารในองค์กรมีความผิดพลาดน้อยลง มีการสื่อสารที่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

  เพิ่มเติมค่ะ
  ควรจัดทำ Training Profile ของพนักงาน เพื่อติดตามผล หากพนักงานเกิน 200 คน ให้ใช้โปรแกรม HRIS เข้ามาช่วยเพื่อลดงานเอกสาร
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  24 ตุลาคม 2021 19:31 น.
  การติดตามผลการอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1. การประเมินความรู้ (Knowledge) จากการอบรม ว่า ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาการอบรมตามวัตถุประสงค์หรือไม่ การประเมินขั้นตอนนี้สามารถประเมินจากแบบทดสอบ งานหลังจากการอบรม โดยการประเมินความรู้สามารถประเนิมได้ทันทีหลังการอบรมเสร็จสิ้น
  2. การประเมินทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) จากการอบรมว่า ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้หรือไม่ โดยการประเมินในขั้นนี้เป็นการประเมินหลังจากอบรมและผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน ซึ่งการประเมินนี้สามารถใช้เทคนิคการประเมิน 360 องศาในกาประเมินตามวัตถุประสงค์ของการอบรมได้
  นอกจากการประเมินการอบรมและ HR สมควรทำงานด้านกาารพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การอบรมและพัฒนาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาจใช้ระบบพี่เลี้ยง และการสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน (Sharing Community) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการนำความรู้ไปใช้และการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการนำความรู้ไปทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  20 ตุลาคม 2021 00:33 น.
  ต้องกลับไปดูที่วัตถุประสงค์การอบรม ว่าบางองค์กรอบรมแค่ผ่านๆไป แต่ถ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็คงต้องขอความร่วมมือกับ Leader แต่ละส่วนงานว่าจะตั้งเป้าในการติดตามอย่างไร เช่น 15 วัน 1 เดือน 3 เดือน หลังอบรม มี SKA  มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง ให้ Leader ติดตาม และอาจรวมถึงสร้างระบบพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการทำงานเชิง Proactive ให้มากขึ้น มีเป้าหมายชัดเจน Feedback เป็นช่วง ตามที่  HRD กำหนด
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล