ขอทราบแนวทางการสร้าง Growth mindset ที่เป็นรูปธรรม เพื่อจะนำไปพัฒนาบุคลากรค่ะ

ชัญญชิตา ศรีชัย Chanyachita Srichai
ชัญญชิตา ศรีชัย Chanyachita Srichai
 • อื่นๆ
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร
 • อื่นๆ
 • 0~10 คน

วิทยากรที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ กรรมการผู้จัดการ DPEOPLEPLUS Co.,Ltd. สถาบันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์การ Empowering Potential Plus Positive
มีประสบการณ์บริหารจัดการในบริษัทต่างชาติและไทยกว่า 20 ปี โดยทำงานทั้งส่วน HRM,HRD,Knowledge Management และ Organization Development ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม อิเลคทรอนิก ยานยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจ Oil & Gas และอุตสาหกรรมอาหาร มีความถนัดในงาน HR Generalist และมีความเชี่ยวชาญใน Corporate Communication, Employee Engagement, Employee Relation, Training & Development และ Performance Management ปัจจุบันเป็นวิทยากรสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง สถาบันไฟฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากรอิสระ ที่ปรึกษาบ.พฤกษาพรรณวดีและบริษัทเอกชนหลายแห่ง และเป็นอดีต Communication Director ของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ สาขากรุงเทพฯ ( ICF Bangkok Chapter ) และเป็นโค้ชระดับ ACC ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ ( ICF )

19 ตุลาคม 2021 10:17 น.
หลายๆองค์กรกำลังตื่นตัวเรื่องการสร้าง Growth mindset อยากทราบแนวทางการสร้าง Growth mindset ที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปพัฒนาบุคลากรในองค์กรค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • เพิ่มเติมคำตอบค่ะ

  ในช่วงการรณรงค์ระยะเริ่มต้น หากมีงบประมาณ ก็จะให้จัดรางวัลสำหรับหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างการสร้าง Growth mindset  รางวัลไม่ต้องเป็นตัวเงิน อาจจัดให้ในรูปสิ่งของที่พนักงานนำไปใช้ประโยชน์ได้  และอย่าลืมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาความดีความชอบในการประเมินผลงานประจำปี


  หมายเหตุ ที่ตอบไปก่อนหน้านี้ มีคำที่พิมพ์ผิด ขอแก้ไข คำว่า month
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขอแชร์แนวทางที่ใช้อยู่ค่ะ
  - จัดให้ Growth mindset เป็นหนึ่งในค่านิยม/วัฒนธรรมขององค์กร โดยการยอมรับร่วมกันจากทุกหน่วยงาน ทุกระดับ  และด้วยความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารระดับสูง  โดยมอบหมายให้ HR เป็นเจ้าภาพเพื่อขับเคลื่อนให้เกิด Growth mindset ในตัวบุคคลทั้งทางด้านความรู้สึก นึกคิด และการกระทำรวมถึงพฤติกรรมที่จะแสดงออกในโอกาสต่อไป

  - ระยะเริ่มต้นให้จัด Focus group โดย HR ร่วมกับฝ่าย Line (ฝ่ายสายงาน) ชี้แจง ทำความเข้าใจกับทุกคน ทุกหน่วยงาน และยกตัวอย่าง Growth mindset ให้ชัด ๆ โดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับต้น (หัวหน้างาน) รวมถึงพนักงานที่มี Growth mindset ในตัวเองอยู่บ้างแล้ว  ให้เข้าใจตรงกันว่า Growth mindset หมายถึง เราทุกคนพร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ค้นหาสิ่งที่ดีกว่าและจะดีขึ้นไปเรื่อย ๆ  ให้คิดเสมอว่า “เราทำได้”

  - ระยะดำเนินการ ให้รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ทุกคนสนใจและตื่นตัวเพื่อช่วยกันขับเคลื่อน Growth mindset โดยทุกคนจะระบุสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาเช่น 1 week1 activityทั้งนี้จะต้องกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามผลด้วยหรือจะเป็น 1 momth 1 activity

  - ระยะติดตามผล ประเมินผล ให้พิจารณาว่าหลังจากดำเนินการแล้ว ในองค์กรมีอะไรที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบ้าง ทั้งทางด้านผลงานและพฤติกรรม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  24 ตุลาคม 2021 22:50 น.
  Growth Mindset คือ แนวความคิดเชิงบวก แต่เรื่องของแนวความคิดสามารถสื่อออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนั้นขึ้นกับองค์กรแต่ละองค์กร แต่ภาพรวมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกองค์กรของ Growth Mindset คือ
  1. พนักงานแสดงออกถึงความเชื่อมั่นว่าทำได้ เช่น การใช้คำว่า "เป็นงานที่ท้าทาย"แทน "มันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้" สำหรับงานยาก
  2. ใส่ใจทุ่มเททำงานอย่างต่อเนื่อง คือ พนักงานคาวมมุ่งมั่นทำงานจนประสบความสำเร็จในงานนั้น ๆ ไม่จับจด
  3. เรียนรู้ตลอดเวลา คือ การที่พนักงานทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นเพื่อนำไปวิเคราะห์และพัฒนาตนเเอง
  4. พนักงานเลือกงานที่ยากเพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพราะ การที่พนักงานชอบทำงานที่ง่ายเพราะกลัวความผิดพลาดกับงานยาก งานใหม่ หรือการอยู่ใน Comfort Zone ถือเป็น Fixed Mindset
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  20 ตุลาคม 2021 22:38 น.
  ลองออกแบบ Check list  หรือเป็นรูปแบบ Mind map เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาจะดูง่าย 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล