การคิดเบี้ยบำเหน็จบำนาญ กรณีชราภาพ ต้องอายุเท่าใด มีเงื่อนไขอะไรบ้างในส่วนของงานบุคคลที่ต้องส่งประกันสังคม

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • เงินบำนาญชราภาพจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน และต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์  โดยผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบครบ 15 ปี หรือ 180 เดือน ตามมาตรา 33  เงินบำนาญชราภาพจะได้รับ 20 % ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แต่ไม่เกิน 15,000.-  ยกตัวอย่าง กรณีที่ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายเท่ากับ 20,000.- การคำนวณเบี้ยบำนาญชราภาพจะคิดจาก 15,000.- ดังนั้นผู้ประกันตนจะได้รับบำนาญเดือนละ 3,000.- และทุก ๆ ปีที่เพิ่มขึ้น จะได้รับสิทธิ์เพิ่มปีละ 1.5 %

  สำหรับบำเหน็จชราภาพ จะเป็นกรณีที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 15 ปี หรือ 180 เดือน จะได้รับเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนส่งเงินสมทบ รวมกับที่นายจ้างสมทบให้เฉพาะส่วนชราภาพ และถ้าจ่ายไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับบำเหน็จเท่าที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเฉพาะส่วนชราภาพเท่านั้น

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Pramote Lab.
  Pramote Lab.
  28 กันยายน 2021 21:06 น.
  ตามเกณฑ์ของประกันสังคม จะต้องมีอายุครบ 55 ปีบูรณ์ขึ้นไป โดยจะได้รับตามหลักเกณฑ์
  - บำเหน็จ นำส่งประกันสังคมไม่ครบ 180 เดือน
  - บำนาญ นำส่งประกันสังคม 180 เดือนขึ้นไป และมี % เพิ่มตามระยะเวลาที่นำส่ง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล