หากจะพูดถึงกรณีของ Competency จะมีการเปลี่ยนเมื่อใด  และ Competency มีกี่ประเภท เวลาเปลี่ยนต้องดูจากอะไรครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • 1. Competency มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด
    

      1.1   เมื่อคนเปลี่ยนหน้าที่  เช่น  เปลี่ยนจาก จนท.ธุรการ  เป็น  เลขานุการ  >>> เปลี่ยน  FC
      1.2   คนเปลี่ยนระดับการทำงาน   เช่นจาก  Officer  เป็น    Manager     >>>  FC  เปลี่ยน ระดับการแสดงพฤติกรรม หรือ เพิ่ม  MC
      1.3   คนเปลี่ยนสายงาน  เช่นจากงานผลิต มาเป็นงานบริการ  เปลี่ยน  FC
      1.4   คนเปลี่ยนองค์กร   พนง. ต้องเปลี่ยน FC/TC/CC ให้สอดคล้องกับองค์กรใหม่
      1.5   องค์กรเปลี่ยนภารกิจ  หรือ รับภารกิจเพิ่ม  พนง.ต้องเปลี่ยน FC/TC/CC ให้สอดคล้องกับบริบทองค์กรใหม่
     
  2. Competency มีกี่ประเภท   มี 3 ประเภท
      2.1   Core Competenct : CC   สมรรถนะหลัก
      2.2   Functional หรือ Technical  Competency :  FC/TC  สมรรถะตามหน้าที่งาน  หรือสมรรรถนะด้านเทคนิค
      2.3   Managerial  Competency  : MC l สมรรถนะทางการบริหาร


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Competency จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์ต่าง  ๆ เช่น
  - ตัวบุคลากรที่มี skill ที่แตกต่างกัน / ทีมงานที่เปลี่ยนแปลง
  - การปรับเปลี่ยนสายงาน หรือ กลยุทธ์ขององค์กร
  - การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
  - การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือการผลิต

  Competency แบ่งออกเป็นหลัก 3 ประเภท
  - Core Competency
  - Functional/Technical Competency
  - Managerial Competency
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล