สาเหตุที่ทำให้องค์กรต้องพัฒนา

Kanitha
Kanitha
  07 กันยายน 2021 08:50 น.
  สาเหตุ และเพราะอะไรที่ทำให้องค์กรต่างๆ ที่ต้องพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อ่ะคะ

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  5 คำตอบ

  • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
   ดร.พลกฤต โสลาพากุล
   30 ตุลาคม 2021 22:22 น.
   อีกหนึ่งปัจจัยคือ การเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันแบบเต็มรูปแบบ โดยเทคโนโลการสื่อสารจำเป็นมากในยุคที่ผู้บริโภค ผู้รับบริการมีความคิดในการเลือกซื้อ เลือกใช้สิ้นค้า หรือบริการนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่รวดเร็วมากขึ้น
   0

   คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล
  • เนื่องจากองค์กรต่างๆต้องมีการแข่งขันกัน และการแข่งขันที่ทำให้องค์กรได้เปรียบอย่างยั่งยืนคือการสร้างสมรรถนะให้กับคนในองค์กร และองค์กรค่ะ ดังนั้นการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นหนึ่งในคำตอบของการสร้างให้เกิดความได้เปรียบ องค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นความสำคัญและสร้างให้เกิดองคืกรแห่งการเรียนรู้ค่ะ
   0

   คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล
  • Panthipa Suksirisorn
   Panthipa Suksirisorn
   11 กันยายน 2021 09:46 น.
   สาเหตุทำให้องค์กรต่างๆ ที่ต้องพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

   เพราะ ในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการสร้างธุรกิจ กลไกและการพัฒนาของอุตสาหกรรม การจัดการองค์การ พฤติกรรมการทำงาน การตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป
   1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้พนักงานใหม่ที่ครบถ้วน ครอบคลุม ที่ช่วยให้พนักงานใหม่ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และค่าใช้จ่ายในความผิดพลาดของการทำงานของพนักงาน
   2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การทำงาน การตลาดและการดูแลลูกค้า เพื่อให้องค์กรสร้างประสิทธิผลการทำงานได้มากขึ้น
   3. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิมขององค์กร เพื่อให้องค์กรก้าวสู่การเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมได้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างนวัตกรรมในองค์กร

   0

   คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล
  • Poonsawat Keawkaitsakul
   Poonsawat Keawkaitsakul
   08 กันยายน 2021 02:51 น.
   องค์กรต้องมีการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพราะ ปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี ทำให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยน รูปแบบการทำงานเปลี่ยน ความต้องการชองบุคลากรเปลี่ยน ทำให้องค์กรต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาองค์กรจำเป็นต้องพัฒนาในทุกมิติ ในด้าน HR สมควรวางแผนการพัฒนาบุคลากร เริ่มต้นตั้งแต่การ
   1. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง และ Trends ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 
   2. การจัดลำดับความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาองค์กร
   3. หาความรู้ เพิ่มทักษะ และสร้างทัศนคติให้บุคลากรให้ตรงกับความสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
   4. สร้างวัฒนธรรม สื่อสารนโยบายการส่งเสริมการเรียนรู้
   5. ส่งเสริมการพัฒนาทุกแผนกขององค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ เช่น KM
   6. ประเมินผลและวัดผลการเรียนรู้ขององค์กรเพื่อหาปัญาการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
   การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวดเร็วและรุนแรงมากจนองค์กรทุกองค์กร ทุกขนาด ไม่ว่าเป็นผู้นำหรือผู้ตามในอุตสาหกรรมที่ไม่เรียนรู้ ไม่ปรับตัว ไม่พัฒนาจะไม่ใช่องค์กรที่อยู่กับที่ แต่เป็นองค์กรที่ถอยหลังเพราะองค์กรคู่แข่งจะแซงหน้าครับ
   0

   คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล
  • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
   ดร.พลกฤต โสลาพากุล
   07 กันยายน 2021 21:05 น.
   สาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนคือ สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป ถูก Disruption มากขึ้น เพราะหลายธุรกิจเริ่มนำเทคโนโลยมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้น คนจำเป็นต้องเสริมทักษะเรื่องของเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป สังเกตุง่ายเมื่อย้อนกลับไปหลายปีก่อนเวลาจะซื้อสินค้าหรือบริการก็ต้องเสียเวลาเดินทางไป Shopping แต่ปัจจุบันไม่ต้อง ท่านสามารถสั่งซื้อ สั่งจองสินค้าทางออนไลน์ แทบทุกธุรกิจ แม้แต่ธุรกิจยนต์ เช่น กรณีของ GMW ของค่ายรถยนต์จากจีน ตอนเกิดโควิด ตอนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ก็เปิดงานผ่านออนไลนื ดึงผู้นที่สนใจสั่งจองทางออนไลน์ แม้แต่ พส.ที่ีข่าวออกมาไลฟ์สดเพื่อเทศให้ความรู้มีจำนวนคนเข้าฟังมากกว่า 2 แสนคน ดังนั้นยิ่งเราทำงานในองค์กรหลายคนก็ทำงานผ่านระบบอนนไลน์กันมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานก็เริ่มมีการปรับตัวมากขึ้น เช่น สรรพากร เป็นต้น

   ไม่ปรับเปลี่ยน อยู่รอดยากครับ 

   0

   คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

   ขอบคุณสำหรับข้อมูล

  อันดับผู้ให้ข้อมูล