HR เก็บข้อมูลคนใกล้ชิดของผู้สมัครที่มาสัมภาษณ์โดยไม่มี PDPA ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ ?

ขอสอบถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายดังกล่าวด้วยค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ


 • พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) เป็นกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความดูแลขององค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รับรองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำหนดมาตรการการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหากเกิดเหตุละเมิดอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและรุนแรง ส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายฉบับนี้

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  จึงยื่นร่างข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบให้ออก พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  ให้ขยายเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี ถึง 31 พฤษภาคม 2565

  กฎหมายฉบับนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยข้อบังคับกฎหมาย PDPA จะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน และข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น ๆ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ บันทึกเสียง เลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม

  โดยสรุป คือทางบริษัทควรมีร่างกฎระเบียบข้อบังคับPDPA ภายในองค์กรและทำจดหมาย consent form ให้พนักงานในบริษัทเซ็นยินยอมและปฎิบัติตาม เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยสามารถเริ่มทำได้เลยในปีนี้
   
  สามารถศึกษา พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Act หรือ PDPA พ.ศ. 2562ได้ที่ลิ้งค์ข้างล่างค่ะ
  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF


  ข้อมูลอ้างอิงจาก https://pdpa.online.th/content/9727/
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  27 กรกฎาคม 2021 14:43 น.
  ถ้าพนักงานได้เขียนคำยินยอมไว้ก็ไม่ได้ผิดหลักอะไร ก็หมายความว่า พนักงานท่านนั้นได้ขอความยินยอมจากผู้ให้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  แต่เราจะเก็บไว้เพื่อประโยชน์อะไร อันนี้ก็ต้องลองวิเคราะห์ ตามเหตุและผลครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล