บริษัทปิดกิจการในช่วงโควิคต้องจัดการเรื่องเงินกับพนักงานอย่างไรให้ถูกกฎหมาย

กรณีถ้าบริษัทปิดกิจการด้วยพิษเศรษฐกิจหรือโควิด หรืออื่นๆ

1.) บริษัทยังต้องจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างให้กับ พนง.ไหมคะ? 
2.) และถ้าบริษัทฯบอกว่าไม่มีตังค์แล้วจ่ายค่าชดเชยไม่ได้หรอกแบบนี้ได้ไหม?
3.) ถ้าบริษัทบอกจะจ่ายชดเชย บริษัทฯได้มีการประกาศลดเงินเดือน พนง.อยู่ 

หากจะได้รับเงินชดเชยบริษัทฯต้องจ่ายชดเชยด้วยอัตราเงินเดือนปกติเดิม หรือจ่ายอัตราที่หักลดในปัจจุบันคะ?

ปล.ข้อนี้เห็นมาจากกรุ๊ปสาธารณะเลยขออนุญาตนำมาสอบถามเพิ่มเติมค่ะ 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ


 • สิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติเมื่อเลิกจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมายมีดังต่อไปนี้


  ตอบข้อ 1 และ 2 :  บริษัทยังคงต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย

  การนับอายุงานของลูกจ้าง นับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันสุดท้ายของการทำงาน หากครบ 120 วันติดต่อกัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย แต่ถ้าไม่ครบ 120 วัน หรือทำครบ 120 วันแต่ไม่ต่อเนื่องกัน นายจ้างจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย ดังนี้

  1. ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 30 วันสุดท้าย 
  2. ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้า 90 วันสุดท้าย 
  3. ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 180 วันสุดท้าย 
  4. ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 240 วันสุดท้าย
  5. ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย

   เพิ่มเติม คือ ต้องบอกกล่าวให้พนักงานทราบล่วงหน้า
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17

  กรณีสัญญาจ้างไม่กำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอน นายจ้างจะต้องบอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงงวดการจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่ง  ซึ่งอาจทำด้วยวาจาหรือ ทำเป็นหนังสือก็ได้ ในทางการจัดการที่ดีควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อความชัดเจนไม่เกิดการโต้เถียงภายหลัง

  ตอบข้อ 3
  บริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยตาม “ค่าจ้างอัตราสุดท้าย” เป็นฐานในการคำนวณค่าชดเชย และบริษัทต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เช่น ถ้าพนักงานรับเงินเดือน 20,000 บาท แล้วมีการเซ็นยินยอมลดเงินเดือนเหลือ 18,000 บาท ต่อมาอีก 3 เดือนบริษัทแจ้งเลิกจ้างพนักงานคนนั้นเพราะบริษัทขาดทุน บริษัทก็ต้องจ่ายค่าชดเชยโดยใช้ฐานค่าจ้างอัตราสุดท้าย คือ 18,000 บาทในการคำนวณค่าชดเชยจ่ายตามมาตรา 118

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล