อยากเช็คเรื่องกฎหมายหน่อยค่ะว่านายจ้างมีสิทธิ์ที่จะลดเงินเดือนพนักงานด้วยเหตุผลคือการลดตำแหน่งได้หรือเปล่าคะ


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  27 กันยายน 2021 20:44 น.
  ลดได้ แต่ต้องทำหนังสือชี้แจง และให้พนักงานเซ็นรับทราบ แต่ถ้าพนักงานไม่ยินยอมอันนี้ก็ยากครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ตาม พรบ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 76 และมาตรา 144 มีหลักว่า ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง นายจ้างจะหักค่าจ้างได้กรณีดังนี้ 

            มาตรา 76  ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ
            (1) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
            (2) ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน
            (3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง
            (4) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
            (5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

  เพราะดังนั้น โดยหลักแล้ว นายจ้างจะหักเงินเดือนไม่ได้ ยกเว้นลูกจ้างยินยอมให้หักเงินเดือน โดยทางนายจ้างจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายเซ็นทั้ง 2 ฝ่ายอีกด้วย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • บุษรา คุปกาญจนา
  บุษรา คุปกาญจนา
  29 เมษายน 2021 14:57 น.
  การลดเงินเดือน ลดตำแหน่งของพนักงานถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงานไม่สามารทำได้ถ้าลูกจ้างไม่ยินยอมค่ะ 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ณัฐวุฒิ หนูหมื่น
  ณัฐวุฒิ หนูหมื่น
  08 เมษายน 2021 20:32 น.
  เท่าที่ทราบโดยปกติแล้วไม่สามารถลดค่าจ้างที่เป็นฐานเงินเดือนได้ครับ แต่หากเป็นค่าอื่นๆเช่น fixed income หรือเงินประจำตำแหน่งสามารถปรับลดได้ครับ

  โด นายจ้างจะต้องมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบิงานของพนักงานประจำปีอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส หากผลการประเมินน้อยหรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อพัฒนาให้พนักงานมีสมรรถนะในงาน เพิ่มเติมมากขึ้นและประเมินผลซ้ำ หรือใช้ลักษณะของการโยกย้ายตำแหน่งงานให้ไปทำงานที่มีความซับซ้อนใกล้เคียงกันกลับตำแหน่งเดิมครับ


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล