คิดเงินเดือนหาร 30 วันตลอดเลยหรือเปล่า

นายไข่เจียว
นายไข่เจียว
24 พฤษภาคม 2021 19:38 น.
ขอสอบถามเกี่ยวกับการคิดเงินเดือน เดือนที่มี 28 29 31 วัน จะหาร 30 หรือเปล่าครับ ถ้าไม่หาร 30 ถือว่าผิดมั้ยครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • Sanpob Pornwattanakij
  Sanpob Pornwattanakij
  24 พฤษภาคม 2021 20:18 น.
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อยู่ 2 มาตรา คือ

  มาตรา 5 "ในพระราชบัญญัตินี้ “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทน ในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่นหรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และ ให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันทำงานและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงานแต่ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับตามพระราชบัญญัตินี้"

  มาตรา 68  "เพื่อประโยชน์แก่การคำนวณค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และ ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานหมายถึง ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานต่อวันโดยเฉลี่ย"

  ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนการคำนวณค่าจ้างเป็นรายวันนั้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะจึงต้องบังคับตาม มาตรา 193/6 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ถือว่าเดือนหนึ่งมี 30 วัน โดยถือว่า หนึ่งเดือนมี 30 วันเท่ากันทุกเดือน

  แต่หาก นายจ้างเลือกใช้หลักเกณฑ์อื่นในการคำนวณ หากคำนวณแล้วเป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่าที่คำนวณตามมาตรา 193/6 ก็สามารถใช้บังคับได้ 


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล