รายได้พิเศษต่างๆของพนักงานจำเป็นต้องรวมเข้ากับฐานเงินเดือนเพื่อคิดประกันสังคมหรือไม่

ตัวอย่างเช่น เช่น เงินค่าตำแหน่ง,ค่าโทรศัพท์ พวกนี้ต้องรวมเข้าไปไหมคะ เนื่องจากเพิ่งเข้ามาทำเรื่องนี้และยังไม่ค่อยมีความรู้กลัวว่าจะผิดกฎหมายแรงงานค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  27 กันยายน 2021 20:49 น.
  อะไรที่รับประจำและมีรายรับเท่ากันทุกๆเดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน ต้องรวมและนำไปคิดประกันสังคม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Sanpob Pornwattanakij
  Sanpob Pornwattanakij
  24 พฤษภาคม 2021 20:43 น.
  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ได้ให้นิยามของคำว่า "ค่าจ้าง" ไว้ว่าหมายถึง

  เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้

  การจะพิจารณาว่าเงินจำนวนใด เป็น "ค่าจ้าง" จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ คือ

  1. ค่าจ้าง ต้องจ่ายเป็น "เงิน" เท่านั้น การจ่ายเป็นอย่างอื่น ไม่ถือเป็นค่าจ้าง
  2. จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานสำหรับเวลาการทำงานปกติ
  3. อำนาจใจการจ่ายค่าจ้าง เป็นอำนาจของนายจ้าง เป็นเงินที่ได้รับจากนายจ้าง ไม่ใช่รับจากบุคคลอื่น
  4. จะต้องมีการจ่ายเป็นจำนวนแน่นอน และเป็นประจำ หากจ่ายตามความพึงพอใจ ไม่มีหลักเกณฑ์ หรือต้องใช้ใบเสร็จมาเบิกในแต่ละครั้ง ไม่ถือว่าเป็นค่าจ้าง
  5. สอดคล้องกับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย
  6. ไม่ว่าเงินจำนวนดังกล่าว จะใช้ชื่อว่าอะไร หากเข้าเงื่อนไขข้างต้น ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็นค่าจ้างทั้งสิ้น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล