ขอไอเดียในการกำหนด KPI ปี 2021 หน่อยค่ะ

ลดาวรรณ
ลดาวรรณ
10 มีนาคม 2021 11:22 น.
 อยากขอไอเดียว่า HR จะมีวิธีกำหนด KPI และลดค่าใช้จ่ายในส่วนไหนได้บ้าง ขอบคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • แนวทางการสนับสนุนธุรกิจในเรื่องต้นทุนด้านคนควรเริ่มจาก Fact and Data ปัจจุบันว่า People หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคนทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นมูลค่าเท่าไร คิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของรายได้ของธุรกิจ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์เจาะลงไปในค่าใช้จ่ายหมวดที่เป็นค่าใช้จ่ายแปรผันที่สามารถปรับลดได้ก่อน หลังจากนั้นค่อยดูค่าใช้จ่ายที่เป็น Fix cost ว่าสามารถปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมได้เพิ่มขึ้น 
  KPI ที่เกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายหรือการบริหารค่าใช้จ่ายด้านคน ที่แพร่หลายได้แก่

  1.        Revenue Per Employee (รายได้ขององค์กรต่อพนักงาน) 
  2.        Cost Per Hire (ค่าใช้จ่ายการสรรหาต่อพนักงาน)
  3.        Overtime Percentage (อัตราส่วนค่าล่วงเวลา) หรือ Overtime Expense / Period
  4.        Healthcare cost Per Employee (ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของพนักงานต่อพนักงาน)
  5.        Training cost Per Employee
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล