โรงงานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราว HR ต้องปรับแผนกำลังคน จะทำอย่างไรดี

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

28 ตุลาคม 2021 17:10 น.
มาตรา 75 ตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน จะใช้ได้หรือไม่  เมื่อโรงงานได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และจำเป็นต้องปิดโรงงานชั่วคราว ซึ่งยังกำหนดเวลาไม่ได้ว่าพร้อมจะเปิดเมื่อใด HR   ต้องปรับแผนกำลังคน จะทำอย่างไรดี 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  28 ตุลาคม 2021 23:40 น.
  โดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนายจ้างจะต้องแจ้งพนังาน และพนักงานตรวจแรงงานให้ให้ก่อนวันเริ่มกิจการไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ อ้างถึงมาตรา 75 วรรค 2
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล