รับมือ? ผู้บริหาร กับกำแพงประสบการณ์

ในยุค Disruption ที่ทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งนโยบาย หรือแผนงาน ซึ่งบางครั้งก็ต้องการ Knowledge หรือ เทคนิคใหม่ๆ ที่อยู่นอกตำรามาปรับตัวเพื่อแก้ไขปัญหาตรงหน้า

แต่ก็ต้องมาพบกับผู้บริหาร (วัย Baby Boomer) ที่นำประสบการณ์ของตนมาเป็นกำแพงประสบการณ์ปิดโอกาสไอเดีย หรือเทคนิคใหม่ๆที่จะเข้ามาพัฒนาองค์กร ปัญหานี้นอกจากจะส่งผลให้องค์กรมีปัญหาเรื่องการแข่งขันในตลาดแล้ว ยังส่งผลให้พนักงานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เริ่มทยอยลาออก หรือมีสัดส่วนที่น้อยลงเรื่อยๆ (ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเพิ่ม) แล้วยังพบกับปัญหาสูญเสียพนักงานที่เก่งอีกด้วย

ในฐานะของ HR เราสามารถรับมือ กับแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้างครับ?

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  24 ตุลาคม 2021 19:03 น.
  ในส่วนของผู้บริหารวัย Baby Boomer นั้นทำให้มีแนวความคิดแบบเดิม ๆ ยึดติดกับการกระทำแบบเก่า ประสบการณ์เดิม ๆ ซึ่งอาจขัดแย้งกับการทำงานในยุคปัจุบันหรือการทำงานในยุค Digital การจะเปลี่ยนผู้บริหารแบบนี้สามารถทำได้โดยการชี้แจงพูดคุยให้เขาเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับและประโยชน์ที่ตัวผู้บริหารจะได้รับ เช่น การเปลี่ยนแปลงทำให้องค์กรได้ผลกำไรมากขึ้นลดต้นทุนได้ การเปลี่ยนแปลงสามารถลดการทำงานซำ้ซ้อน หรือ การเปลี่ยนแปลงทำให้ตัวผู้บริหารเองมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นในการใช้ชีวิตกับครอบครัว เพื่อนหรือสังคม
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • จากคำถาม สถานการณ์ในลักษณะนี้ยังมีอยู่จริงในหลายองค์กร ที่ผู้บริหารวัย Baby Boomer ไม่เปิดรับความคิดใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาองค์กรไปร่วมกัน แนะนำให้ HR ใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจผู้ใหญ่ขั้นสูง สร้างความไว้วางใจ(Trust)  สร้างผลงานให้ผู้บริหารยอมรับในทุก ๆ สิ่ง การนำเสนอเรื่องอะไรก็ตามให้พูดถึงข้อดี ข้อเสีย และให้ท่านเป็นผู้เลือกในการตัดสินใจ

  ขอให้ยอมรับความจริงอย่างหนึ่ง เมื่อใดก็ตามที่ผลประกอบการขององค์กรยังไปได้ดี ผู้บริหารลักษณะนี้ จะไม่ค่อยยอมรับการเปลี่ยนแปลง

  อย่างไรก็ตาม HR ก็ควรใช้เทคนิคการเข้าหา เจรจา พูดคุยบ่อย ๆ สร้างบรรยากาศการพัฒนาองค์กรร่วมกัน อ้างอิงสถานการณ์โควิด และ Double dirsuption รวมถึงปัญหาเด็กรุ่นใหม่เริ่มทยอยลาออก ปัญหาสูญเสียพนักงานที่เก่ง พยายามโน้มน้าวให้ท่านรับฟังความคิดเห็น
  เพื่อความมั่นคงขององค์กรในอนาคต  ให้ท่านคล้อยตาม อาจใช้เวลาบ้าง ให้ย้ำกับท่านบ่อย ๆ ว่า คนกับองค์กรเป็นร่างกายเดียวกัน 
  "องค์กรขาดคนไม่ได้ คนก็ขาดองค์กรไม่ได้" 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  21 ตุลาคม 2021 22:53 น.
  ปัญหานี้เป็นปัญหา Classic ก่อนอื่นต้องพูดคุยกันก่อน โดยถ้าจะให้ผมแนะนำอาจใช้วิธีการโค้ช เพื่อฟังเสียงของเขา เพราะต้องเปิดพื้นที่ในการพูดคุยและฟังเสียงสะท้อน เพื่อหาจุดทำงานร่วมกัน และฟังให้มากก่อนตัดสินว่าเขาเป็นอย่างไร ผมมีความเชื่อว่าถ้าได้คุยกันในอีกมิติหนึ่งจะได้คำตอบ และนำคำตอบนั้นไปแก้ไขร่วมกันต่อไปได้ครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล