็HRD Trend 2022 แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนาบุคลากร) ปี 2565

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • การศึกษา/วิชาการ
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ A
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- Expert Partner : www.HREX.asia (HR Community)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action
- PDPA

30 กันยายน 2021 16:44 น.
HRD Trend 2022 แนวโน้มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนาบุคลากร) ปี 2565 จะเปลี่ยนไปอย่างไร 
และผู้ปฏิบัติงานด้าน HRD ต้องปรับตัวในการทำงานด้านใดบ้าง 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • แนวโน้มการพัฒนา
  1. การปรับทักษะของพนักงานตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และ การเข้าสู่โลก Digital
      ขออ้างอิง  รูปภาพจากบทความเรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไสว ฟักขาว)   ดังนี้

  2. จากข้อ 1  ประยุกต์ใช้ แบบ IDP  คือการออกแบบตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล เติมเต็มทักษะที่จำเป้นจริงๆ แต่ละคน
  3. Model การเรียนรู้  10 :20 :70  จะเห็นผลเมื่อได้นำไปใช้งานจริง   ติดตามผลการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
  4. รูปแบบ การพัฒนา เน้น On Line    Flexible Time  และหลากหลายรูปแบบ
     
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล