็HRD Trend 2022 แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนาบุคลากร) ปี 2565

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร
  • งานที่ปรึกษากฎหมาย/ที่ปรึกษาแผนกบุคคล
  • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

30 กันยายน 2021 16:44 น.
HRD Trend 2022 แนวโน้มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พัฒนาบุคลากร) ปี 2565 จะเปลี่ยนไปอย่างไร 
และผู้ปฏิบัติงานด้าน HRD ต้องปรับตัวในการทำงานด้านใดบ้าง 

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล