เครื่องมือการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กร

สุดหล่อ หล่อมากฯ.
สุดหล่อ หล่อมากฯ.
22 กันยายน 2021 11:51 น.
ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นที่รู้จักต้องทำยังไงบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • เครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรคือการสร้าง Core Value ค่านิยมหลัก ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวร่วมกัน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญร่วมกัน และสร้างแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมทั้งสอดแทรกเข้าไปในกิจกรรม และการทำงานของบริษัท ทำอย่างต่อเนื่อง โดยมี Top Management และ Management เป็น role model ค่ะ ทั้งนี้การทำให้เป็นที่รู้จักต้องทำทั้ง customer ภายในองค์กรคือพนักงานเอง และ Customer ภายนอกองค์คือ Stakeholder ทั้งหลายค่ะ ทั้งผ่านสื่อและ Social Media ทุกรูปแบบนะคะ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ขอแนะนำย่อ ๆ 3 ขั้นตอนค่ะ 

  1.       Give Knowledge คือ การให้ความรู้กับพนักงานในองค์กร ให้มีความเข้าใจถึงที่มา ความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร และประโยชน์ที่ทุกคนและองค์กรจะได้รับ เพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงต่อไปในอนาคต
  2.       Give Skill & Activity หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนต่อวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เกิดทักษะ ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงทักษะที่เป็น Soft skill ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าวัฒนธรรมองค์กร เป็นการกระทำ เป็นพฤติกรรมที่ต้องการให้พนักงานแสดงออก ไม่สามารถบังคับได้เหมือนเครื่องจักร ดังนั้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์กรจึงต้องใช้ทักษะการจูงใจ ทักษะการโน้มน้าวใจ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการใช้สื่อต่าง ๆ ทั้ง Off-line & On-line เพื่อรณรงค์ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน  
  3.       Give Counselling & Follow up คือการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมที่จะส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการกำหนดผู้ที่จะเป็น Lead team ในแต่ละหน่วยงาน
  โดยให้มีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ

   

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • 1. กำหนด core value /นโยบายขององค์กร และผลลัพธ์ที่ต้องการ
  2. กำหนดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมพนักงานกลุ่มประเภทต่าง ๆ
  3. กำหนดทีมงาน/ตัวแทนแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบในการสื่อสารให้ทั่วถึง
  4. การนำไปปฏิบัติ โดยผู้นำ เช่น MD/ผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนต่าง ๆ ต้องทำให้เป็นแบบอย่าง และจริงจัง
  5. การส่งเสริมเช่น การทำกิจกรรม หรือ การให้รางวัล เมื่อประสบผลสำเร็จ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล