เห็นหลายๆที่หักเงินพนักงานที่หยุดงานเพราะป่วยในช่วงทดลองงาน อย่างนี้ก็ได้หรือคะ

InsomniaGirl
InsomniaGirl
14 มิถุนายน 2021 20:24 น.
จริงๆ แล้วมันทำได้หรือเปล่าคะในมุมของกฎหมายแรงงานเพราะรู้สึกว่าการลาป่วยน่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับคนป่วยที่จะต้องพักผ่อนรักษาตัวหรือเปล่าคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 •           การลาป่วย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 32 กำหนดไว้ว่าให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงการลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ

  ตามกฎหมายดังกล่าว สามารถสรุปหลักเกณฑ์โดยย่อได้  คือ

  1. ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง

  2.  ลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้แสดงใบรับรองแพทย์ได้

  3.  หากนายจ้างจัดแพทย์ไว้แล้วในสถานประกอบการ ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์

  4. กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน หรือวันลาเพื่อคลอดบุตร ไม่ถือว่าเป็นการลาป่วย

     โดยสรุป คือ สิทธิการลาป่วยของลูกจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง และมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ปีหนึ่งไม่เกิน 30 วัน ตามมาตรา 5 หากลูกจ้างป่วยจริงและลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ หากลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองแพทย์ได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล