ถ้าจะจ้างพนักงานประจำ มีสวัสดิการตามที่บริษัทกำหนด แต่จะขอคำนวณค่าตอบแทนเป็นรายวันได้หรือไม่ ?

เรื่องที่ต้องการปรึกษาคือว่า ทางบริษัทมีความประสงค์ที่จะดำเนินการในการที่จะจ้างแรงงานในรูปแบบพนักงานประจำ ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา และพนักงานจะมีสวัสดิการต่างๆ ตามที่ทางบริษัทกำหนด หากแต่ทางบริษัทมีความประสงค์เพิ่มเติมว่า เงินเดือน , ค่าจ้างค่าตอบแทนต่างๆ จะคิดคำนวณจ่ายเป็นแบบรายวัน ทางบริษัทจึงอยากทราบว่าทางบริษัทสามารถดำเนินการโดยวิธีการดังกล่าวได้หรือไม่ มีข้อกฏหมายใดที่ทำให้ไม่สามารถทำได้หรือไม่ครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  23 ตุลาคม 2021 20:05 น.
  สามารถทำได้ครับ ไม่มีกฎหมายห้ามไว้
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Silada Chumwaengvapee
  Silada Chumwaengvapee
  29 มีนาคม 2021 12:33 น.
  สามารถทำได้ค่ะ ไม่มีกฎหมายห้ามในการจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน แต่อาจจะต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อนำรายละเอียดต่างๆใส่ลงในสัญญาจ้างให้ครบถ้วน เช่น
   1. ต้องการจ้างลูกจ้างเป็นรายวัน แต่รวบจ่ายค่าจ้างเป็นเดือน เหมือนพนักงานที่ได้รับค่าจ้างรายเดือน หรือ กำหนดความถี่ในการจ่ายค่าจ้างต่างๆกันไป แต่ต้องไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด นั่นคือต้องจ่ายค่าจ้างพนักงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
   2. ฝ่ายบุคคลจะต้องศึกษาข้อกฎหมายในการจ่ายค่าจ้างให้ครบถ้วน เช่น 
   
   1. การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) - มาตรา 56
   2. การจ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี - มาตรา 56
   3. การจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย - มาตรา 57 
   4. การจ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อทำหมัน - มาตรา 57
   5. การจ่ายค่าจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหาร - มาตรา 58
   6. การจ่ายค่าจ้างในวันลาคลอด - มาตรา 59
   7. การจ่ายเงินชดเชยจากการเลิกจ้าง - มาตรา 118
   และอื่นๆอีกมากมาย คงต้องให้เวลากับการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆก่อนที่จะ implement จริงๆเยอะหน่อยนะคะ
   
   และในสมัยนี้มีบริษัท outsourcing services ที่จะมา support เรื่องนี้เยอะขึ้นมากๆ
   เพราะการจัดการเรื่องเอกสารและการทำเงินเดือน อาจเป็นการเพิ่มงานให้แก่ฝ่ายบุคคล 
   อย่างไรก็ตามลองปรึกษา HR Outsourcing services เพิ่มเติมในเรื่องค่าบริการและเรื่องอื่นๆ เผื่อคำนวณแล้วจะคุ้มกว่าการลงทุนลงเวลาทำเอง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • การทำสัญญาจ้างพนักงานประจำ แบบไม่มีกำหนดระยะเวลา ไม่มีกฎหมายข้อใดกำหนดห้ามไว้ว่า นายจ้างจะต้องจ้างในลักษณะลูกจ้างรายเดือนเท่านั้น นายจ้างและลูกจ้างสามารถที่จะตกลงทำสัญญาจ้างได้ ไม่ว่าจะเป็น...
  ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานรายเดือน 
  ทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานรายวัน
  หรือทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานตามผลงาน
  ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย
  จากคำถาม เมื่อบริษัทมีความประสงค์จะจ้างลูกจ้างรายวันก็สามารถดำเนินการได้ครับ

  เรื่องต่อมา เมื่อมีการจ้างเป็นพนักงานในลักษณะแตกต่างกัน ก็ย่อมที่จะมีสิทธิตามกฎหมายแตกต่างกันไป แต่ก็ใช่ว่าถ้าเป็นเพียงพนักงานรายวันแล้ว ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิใดๆที่กฎหมายกำหนด
  ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว การจ้างพนักงานรายวัน จะนิยมสำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เป็นโรงงานผลิต หรืองานแม่บ้าน หรืองานรักษาความปลอดภัยซะเป็นส่วนใหญ่
  เพราะข้อดีคือ ลูกจ้างมาทำงานวันไหน 
  ก็จ่ายค่าจ้างเฉพาะวันที่ลูกจ้างมาทำงาน
  แล้วอะไรบ้างคือสิ่งที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติและต้องคำนึง กรณีจำเป็นต้องจ้างลูกจ้างรายวัน 
  ก่อนอื่นต้องพิจารณาคำนิยาม ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  "ลูกจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร"
  จากบทนิยามข้างต้น ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือจำแนกลูกจ้างเป็นกลุ่มๆที่ชัดเจน ว่าเป็นลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างรายวัน ดังนั้น ลูกจ้างรายเดือน หรือลูกจ้างรายวัน ก็ถือเป็นลูกจ้างตามนิยามในพระราชบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน
  นายจ้างจึงมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติแก่ลูกจ้างรายวันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คือ 
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดประจำสัปดาห์
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดในวันหยุดตามประเพณี
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปี
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ตามจริง
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจ
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อทำหมัน
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหาร
  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อฝึกอบรม

  และกรณีเลิกจ้างลูกจ้างรายวัน โดยลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิด นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างรายวัน ตามระยะเวลาที่ลูกจ้างได้ทำงานตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยนั่นเอง

  เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว
  นายจ้างที่ต้องการจะจ้างลูกจ้างรายวัน ก็จะต้องศึกษาและจัดสวัสดิการและสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายให้กับลูกจ้างรายวันอย่างเท่าเทียม เพื่อไม่ให้เกิดข้อพิพาทนำไปสู่การเรียกร้องและฟ้องร้องครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล