เบสิกในการการวัดผลและการประเมินผลงานบริษัทเล็กๆ

framebreakfast
framebreakfast
17 มีนาคม 2021 17:11 น.
เป็นบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นเล็กๆ คนไม่เยอะอยากทราบเบสิกในการการวัดผลและการประเมินผลงานของแต่ละตำแหน่งงาน

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • การวัดผลและการประเมินผลงานของแต่ละตำแหน่งงานมี 4 วิธี คือ

  วิธีการจัดลำดับ (Ranking Method )
  วิธีการจำแนกตำแหน่งงาน (Job Classification Method หรือ การจัดชั้นงาน Job Grade Method)
  วิธีการเปรียบเทียบส่วนประกอบของงาน (Factor Comparison Method )
  วิธีการให้แต้มหรือค่าคะแนน (Point Method )
  .
  .
  โดยบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่นิยมประเมินผลงานแบบที่ 2 คือแบบ Job Grade Method โดยปัจจุบันมีการประเมินผลเพื่อจัดเกรดพนักงานที่แต่ละเกรดนั้นจะมีค่ามาตรฐาน (ที่ถูกคำนวนมาแล้วเป็นอย่างดี)
  .
  ซึ่งการแบ่งเกรดนั้นก็จะเป็นไปตามแต่ละบริษัท บางทีมีเกรดเพียง 3 ระดับ คือ A, B และ C แต่บางที่ก็ละเอียดถึง 5 ระดับที่แบ่งตั้งแต่ A -E
  .
  ส่วนการประเมินนั้นสำหรับตำแหน่งงานที่ต้องทำยอดขายให้บริษัทก็จะมี KPI ที่ชัดเจน โดยสามารถวัดผลงานจากยอดขายที่ตั้งเป้าไว้ ส่วนการประเมินผลพนักงานในฝ่ายสนับสนุนที่ลักษณะงานไม่ได้วัดกันด้วยจำนวนตัวเลข...HR ต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่าง ๆ มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถประเมินผลงานได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด อันจะเป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานเองและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้วย
  .
  โดยใช้แนวทางในการวัดผลได้ดังนี้
  1. วัดตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
  2. ให้คะแนนตาม Job Description
  3. วัดจากประสิทธิภาพในการทำงาน
  4. วัดจากการขาด ลา มาสาย
  5. วัดจากความคิดสร้างสรรค์
  .
  โดยการกำหนดหัวข้อในการประเมินผลงานนั้นทาง HR สามารถกำหนดหัวข้อได้ตามความเหมาะสม จากหัวข้อที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นอาจระบุเป็น การให้คะแนนข้อละ4 คะแนน 20 จากคะแนนเต็ม
  .
  จากการกำหนดเกรดคะแนน
  ดีมาก(4)
  ดี(3)
  พอใช้ (2)
  และ ปรับปรุง(1)
  .
  แล้วนำมากำหนด Rank เป็นเกรด A-E เพื่อนำมาคำนวณเป็นโบนัสได้ตามเกรดดังต่อไปนี้ การกำหนดเกรด A-E ทางบริษัทสามารถกำหนด Rank คะแนนที่เหมาะสม เพื่อนำไปตัดเกรดให้กับพนักงานได้ในการปรับเงินเดือนและประเมินโบนัส
  .
  ส่วนรายละเอียดการประเมินที่มีผลต่อการจัดระดับนั้นอาจมีหลายปัจจัย ตั้งแต่ศักยภาพของการทำงาน ไปจนถึงวันลา การเข้างานสาย การใช้งบประมาณของบริษัท หรือแม้แต่การทำผลกำไรให้บริษัทได้เป็นเป้าไปตามเป้าหมายแค่ไหน เป็นต้น
  .
  เกรดที่กำหนดควรมีการเทียบเป็นตัวเลข หรือเปอร์เซ็นต์ที่ชัดเจนและนำผลที่ได้ชี้แจ้งกับพนักงานในการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัส
  .
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล