รูปแบบคำถามการประเมิน 360 องศา แตกต่างจากการประเมินปกติอย่างไรบ้างครับ

นายธรรมรงค์
นายธรรมรงค์
20 เมษายน 2021 18:15 น.
 
ขอตัวอย่างคำถามและวิธีการทำงานด้วยครับ ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆทุกคนล่วงหน้าครับ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • การประเมินแบบ 360 องศา หรือ 360 Degree Survey คือการประเมินการรับรู้ของผู้ประเมินที่มีต่อพฤติกรรม ทักษะ หรือคุณสมบัติบางอย่าง โดยมุ่งค้นหาผลรวมของมุมมองจากคนรอบๆ ด้านทุกมิติ ทุกองศา รูปแบบคำถามจึงถูกออกแบบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน เช่นการประเมินสมรรถนะของผู้นำ (Leadership Competency) ชุดคำถามก็จะสะท้อนสมรรถนะของผู้นำที่องค์กรนั้นๆ คาดหวัง นอกจากนั้การประเมินผลจากชุดคำถามก็มักจะถูกออกแบบมาให้สะท้อนความคิดเห็นที่จับต้องได้มากที่สุด เช่นประเมินด้วยค่าคะแนน ประเมินด้วยการจัดลำดับ ประเมินด้วยข้อคำถามปลายเปิด
    ทั้งนี้ ควรพิจารณานำประเมินแบบ 360 องศา ไปใช้ให้เหมาะสม เพราะการประเมินแบบ 360 องศานั้น แตกต่างจากการประเมินผลงาน (Performance Evaluation) ตรงที่  Performance Evaluation มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ หรือความสำเร็จของผลงานเทียบค่าเป้าหมาย มักแสดงผลในเชิงปริมาณ จับต้องและวัดผลได้ชัดกว่า ในขณะที่ 360 Degree Survey มุ่งค้นหาผลรวมของการรับรู้และความคิดเห็นที่มีต่อผู้ถูกประเมินบนเกณฑ์ประเมินชุดหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งๆ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของผู้ประเมินเป็นส่วนใหญ่ จุดนี้จึงอาจมีเรื่องของ อคติ ความเข้าใจในการประเมิน หรือระดับของความสัมพันธ์หรือการรับรู้ รู้เห็นพฤติกรรมของคนประเมินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล