อยากสอบถามเรื่องการ Implement 360 survey

gathernormal
gathernormal
15 มีนาคม 2021 16:45 น.
อยากจะเริ่มทำเรื่องนี้โดยเราเองก็จะมี Core Value ที่อยากจะวัดอยู่แล้วชัดๆ จำนวน 4 ตัว เลยอยากขอทราบว่าถ้าอยากจะจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาดูเรื่องนี้เราต้องเตรียมการวางแผนการเก็บข้อมูลพนักงานไว้รอในส่วนไหนบ้าง และจะจะต้องพิจารณาคุณสมบัติไรบ้างของคนที่จะเข้ามาช่วย มีจุดสังเกตหรือข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ


คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • หากต้องการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาช่วยดูแลในเรื่องการประเมิน 360 survey  นั้นมีข้อพึงพิจารณาในการคัดเลือกและตัดสินใจดังนี้
  1.ระบุวัตถุประสงค์ของการนำ 360 survey ไปใช้ให้ชัดเพื่อค้นหาและคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ 360 survey ร่วมกับการการประเมินผลงาน การประเมินผลพฤติกรรม การประเมินทักษะบางอย่างที่ต้องการมุมมองจากคนรอบด้านเช่น การสื่อสาร การบริการและการให้ความร่วมมือ หรือจะเป็น 360 survey สำหรับกลุ่ม Talent และการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
  2.บทบาทของ HR และบริษัทที่ปรึกษาจะมีการแบ่งบทบาทหรือทำงานร่วมกันในลักษณะใด เช่น
  -ใครเป็นผู้ที่ออกแบบและกำหนดเกณฑ์การประเมิน (Content design)
  -ใครเป็นผู้รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินและนำเสนอผลเพื่อการนำไปปรับใช้
  -รูปแบบของการประเมินที่องค์กรต้องการเป็นแบบ offline หรือ online และมีรอบความถี่หรือเป็นอย่างไร
  -บทบาทการดำเนินงานด้าน IT หรือ Security (กรณีจัดหาระบบรองรับจากภายนอกองค์กร) ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบ การสอนการใช้ระบบ การแก้ปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นรวมถึงการให้บริการการสอนและอบรมผู้ใช้งาน (End User Training)
  หากพิจารณาประเด็นทั้งหมดให้ชัดเจนจะช่วยทำให้การตกลงเรื่องลักษณะการให้บริการและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและเห็นผลลัพธ์
  3.หากการนำ 360 survey มาใช้มีระยะเวลาสั้นๆ ในช่วงหนึ่งเพื่อปรับปรุงและสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง หลังจากนั้นจะไม่มีการดำเนินงานต่อ ในกรณีนี้สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษาหรือ Outsourced ดำเนินการได้ แต่หากกิจกรรมการประเมิน 360 survey เป็นกระบวนการประจำที่ต้องดำเนินงานต่อเนื่องควรกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะและบริษัทต้องสนับสนุนการเรียนรู้ให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญที่สามารถบริหารจัดการ แก้ปัญหาและต่อยอดได้ด้วยตนเอง
  4.ข้อมูลของพนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการประเมิน 360 survey ถือเป็นข้อมูลเฉพาะขององค์กรและอาจเป็นข้อมูลที่ถูกคุ้มครองตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย การบริหารจัดการข้อมูลพนักงานผ่านระบบที่ไม่ใช่ระบบภายในขององค์กร ย่อมมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาระดับของการเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกทราบ

  ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการพิจารณาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาดำเนินการวางระบบการประเมิน 360 survey ควรค้นหาข้อมูลและทำการเปรียบเทียบ (Benchmark) ในทุก ๆ มิติ เช่น
  • ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้จากการสืบค้นข้อมูลบริษัทหรือเช็คกับเครือข่าย HR ด้วยกัน
  • ลักษณะการให้บริการ (ในส่วนนี้อาจต้องทำการให้ requirement ไปก่อนเบื้องต้นเพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาทำข้อมูลและนำเสนอกลับมา)
  • ทีมงานหรือผู้เชี่ยวชาญของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับเรื่องความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือ ในเรื่องของความเชี่ยวชาญอาจพิจารณาเปรียบเทียบโครงการของลูกค้าที่เคยใช้บริการมาก่อนว่ามีขนาดหรือขอบเขตใหญ่เล็กแค่ไหน เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมใด ทักษะหรือความสามารถของทีมงานที่มาพูดคุยหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร)
  • ระบบหรือ Platform ที่นำเสนอเป็นที่รู้จักเพียงใด ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากระบบอื่นๆ จุดเด่น ข้อจำกัด ระบบนั้นเอื้อต่อการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการลูกค้ามากน้อยเพียงใด (Standardization / Customization) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายของการลงทุนที่ระบุแยกส่วนลงในรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน
  • หากเป็นการดำเนินโครงการที่มีเรื่อง IT มาเกี่ยวข้อง HR ควรมีที่ปรึกษาภายในเป็นหน่วยงาน HRIS , IT หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการ Implement IT Project
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล