สิ่งที่ต้องเรียนรู้ในการเป็นหัวหน้า HR เนื่องจากไม่เคยทำด้านนี้มาก่อน

agencyinch
agencyinch
18 มีนาคม 2021 11:01 น.
เพิ่งได้รับบทบาทนี้ค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยว่าเราต้องหาความรู้อะไรเพิ่มบ้าง จะวางตัวหรือฝึกฝนตัวเองได้อย่างไร

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  18 กันยายน 2021 04:36 น.
  เรียนรู้ประเภทคน บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทักษะความเป็นผู้นำ การรับฟังปัญหา การมอบหมายงาน การระจายงานให้เป็น
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Pisara Lumpukdee (Vandy)
  Pisara Lumpukdee (Vandy)
  19 มีนาคม 2021 00:47 น.
  การเป็นหัวหน้า HR ที่ดีควรมีความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึก (breadth and depth knowledge)
   สำหรับความรู้เชิงกว้าง ก็หมายถึงความรู้ทั่วๆไปและการเข้าใจภาพกว้างขององค์กร เช่น ลักษณะธุรกิจทั่วไปขององค์กร (เช่น องค์กรเราทำอะไร มีคู่แข่งคือใคร key success factors หรือปัจจัยที่ทำให้องค์กรสำเร็จมีอะไรบ้าง โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวกับคน ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรที่ความสัมพันธ์กันและ ความสัมพันธ์ของ HR ในโครงสร้างต่างๆขององค์กร
   
   การเข้าใจองค์กรในเชิงกว้าง และความสัมพันธ์ของ HR ต่อองค์กร และความสัมพันธ์ของ HR ต่อโครงสร้างหรือหน่วยงานย่อยอื่นๆขององค์กรจะทำให้เราเข้าใจความคาดหวัง (expectations and needs) ขององค์กรและของหน่วยงานอื่นๆต่อ HR โดยทั้งหมดนี้จะทำให้เรากำหนดแผนกลยุทธ์ และจัดลำดับ projects หรือ initiatives ต่างๆที่เกี่ยวกับงาน HR ได้ตามความต้องการหรือความคาดหวังนั่นเอง
   
   นอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเชิงกว้างแล้ว หัวหน้างาน HR ยังควรมีความรู้เชิงลึก (Depth knowledge) เช่น ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ HR functionsต่างๆ หรือ หน่วยงาน HR ย่อยที่ทำหน้าที่ต่างๆกันในองค์กร 
   
   ทั้งนี้ ในองค์กรใหญ่อาจมี HR แบบ full functions คือมี Recruitment and Employment (ฝ่ายจัดหาจัดจ้าง) Employee Relations (ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์) Compensation and Benefits หรือ Total Remuneration (ฝ่ายอัตราเงินเดือนและสวัสดิการ) Learning and Development หรือ Organization Development (ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กร) HR Business Partner (ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์HRขององค์กร) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในองค์กรเล็ก อาจมี HR เพียง1 หรือ 2 แผนก แต่ควบรวมงานต่างๆที่ว่ามาทั้งหมดก็ได้ เนื่องจากองค์กรเล็ก การจัดการโครงสร้างและการดูแลพนักงานอาจจะไม่ซับซ้อนเท่าองค์กรใหญ่ๆนั่นเอง 
   
   การเข้าใจงาน HR ในเชิงลึก จะทำให้หัวหน้างาน HR รู้ว่าต้องการคนในทีมที่มีคุณสมบัติแบบใดบ้าง และต้องพัฒนาคนในทีมในเรื่องใดเพื่อตอบโจทย์งาน HR ที่มีช่องว่างอยู่
   
   กล่าวโดยสรุป การมีความเข้าใจองค์กรทั้งในเชิงกว้างและงาน HR ในเชิงลึก จะทำให้การเป็นหัวหน้างาน HR สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   
   
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล