Recruiter จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงได้อย่างไรบ้าง

จะเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะเริ่มกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตั้งแต่ขั้นตอนของการสรรหาพนักงานเลย เหมือนกับที่เราเคยได้ยินว่าให้เลือกคนที่ใช่ตั้งแต่แรก เข้ามาแล้วก็จะง่าย ปรับตัวได้ ไม่เกิดการลาออกคัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ในการสัมภาษณ์พนักงานใหม่  Recruiter สามารถนำวัฒนธรรมองค์กรมาแปลงเป็นข้อคำถาม เชิงพฤติกรรม เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ผู้สมัครเพื่อให้ต้นสังกัดใช้ในการพิจารณาในการรับเข้าทำงานครับ รวมถึงหาพนักงานที่เข้ามามี GAP อาจช่วยทำ On boarding Program เพื่อให้พนักงานเข้าใหม่ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ในช่วยการทดลองงาน รวมถึงส่งให้ฝ่ายฝึกอบรมได้ด้วยในการสร้างหลักสูตรพัฒนาพนักงานเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • 1 การประกาศหา และคัดเลือกที่ให้ความสำคัญกับ Culture จะทำให้คนภายในเห็นว่าองค์กรเอาจริงกับเรื่องนี้ 
  2 จัดหาคนที่ใช่ ได้ match กับ Culture ที่ต้องการ คนนิสัยไม่ดีคนเดียวสามารถทำลาย culture ได้ ถ้าไม่จัดการอย่างถูกต้อง
  3 ส่งต่อ และช่วยประสานให้คนใหม่ปรับตัวให้เข้ากับ Culture ได้ มี road map ที่ชัดเจนว่า manager ควรคุย และหล่อเลี้ยง Culture ให้กับคนใหม่อย่างไร
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล