เข้าข่ายเป็นสัญญาไม่กำหนดระยะเวลาหรือไม่ และมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่

เนื่องจากเป็นสัญญาจ้างพนักงานมีกำหนดระยะเวลาจ้าง

แต่ในสัญญาข้อหนึ่งระบุไว้ว่า “ในระหว่างระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญานี้หรือระยะเวลาที่ขยายออกไป (หากมี) หากปรากฎว่าพนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานให้แก่บริษัทได้ตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท หรือ เหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร เช่น ผลงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง งานที่จ้างไม่มีความจำเป็นที่จะจ้างต่อ เป็นต้น บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างได้” ถือว่าเข้าข่ายเป็นสัญญาที่ไม่กำหนดระยะเวลาหรือไม่ 

ตามสัญญาข้างต้น
  • ในกรณีที่ผมถูกเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า(ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านการทดลองงาน และให้ออกในอีก8วันข้างหน้า)ผมมีสิทธิ์ได้รับ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด1 มาตรา17/1 หรือไม่
  • ในกรณีที่การทำงาน 7วันแรกเป็นการจ่ายรายวัน(แต่ให้พร้อมรอบค่าจ้างรายเดือน) 113วันหลังเป็นการจ่ายแบบรายเดือนตามสัญญางาน ผมมีสิทธิ์ได้รับ ค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด11 มาตรา118 หรือไม่

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล