Performance Review Systems มีอะไรบ้าง ใช้แตกต่างกันอย่างไร ?

สอบถามค่ะ Performance Review Systems มีประเภทไหนบ้าง และใช้แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์อย่างไรคะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • ระบบ Performance Review หรือการทบทวนผลการปฏิบัติงานมี 2 แนวทางหลัก ๆ คือ 1) การ Review หรือทบทวนเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนางาน พัฒนาพนักงาน โดยจะเน้นการพูดคุยและให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ในสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 2) การ Review และประเมินผลเพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นและวัดออกมาในรูปแบบคะแนนหรือเกรด ส่วนมากใช้นำไปจ่ายค่าตอบแทนและการให้รางวัล การทำ Performance Review แตกต่างกันไปตามบริบทขององค์กรและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ เช่น การ Review เพื่อนำไปสู่การทำแผนพัฒนา การ Review เพื่อนำไปจ่ายค่าตอบแทน การ Review เพื่อติดตามผลลัพธ์ของงาน เป็นต้น
    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล