ในระยะ 2-3 ปีนี้ On-boarding ได้ถูกนำมาใช้ในหลายองค์กร แต่ก็ยังพบปัญหาอัตราการเข้าออกของพนักงาน พนักงานไม่มีความสุขในที่ทำงาน

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

29 ตุลาคม 2021 15:50 น.
ในระยะ 2-3 ปีนี้ On-boarding ได้ถูกนำมาใช้ในหลายองค์กร แต่ก็ยังพบปัญหาอัตราการเข้าออกของพนักงาน พนักงานไม่มีความสุขในที่ทำงาน  โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุงานต่ำกว่า 2 ปี  จึงไม่แน่ใจว่า On-boarding 
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความผูกพันให้พนักงานมีต่อองค์กร (Employee Engagement) ได้จริงหรือ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  01 พฤศจิกายน 2021 22:30 น.
  การแนวคิด On-Boarding มาใช้ในด้าน HR เพื่อสร้างความผูกพันกับพนักงานใหม่เป็นแนวคิดที่หลากหลาย โดยองค์กรที่นำไปใช้แล้วไม่ประสบความสำเร็จอาจเกิดจากการเลือกแนวคิดไม่ตรงกับองค์กร หรือ ไม่ตรงกับลักษณะของพนักงาน (ไม่มีแนวคิดใดที่เป็น one size fit all) ดังนั้นตัวอย่างแนวคิดการนำไปใช้มีแนวคิดที่เหมาะสมกับ on-Boarding ดังนี้
  1. แนวคิดด้านด้านการวางแผนเตรียมการทั้งทรัพยากรบุคคลและเงินทุนในการทำ On-Boarding Program
  2. แนวคิดการมีโครงสร้างองค์กรที่ดี เพื่อให้พนักงานใหม่เข้าใจ ปรับตัว เรียนรู้การทำงานตามโครงสร้างองค์กร เพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ
  3. แนวคิดการให้สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากร อุปกรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานของพนักงานใหม่
  4. แนวคิดการสร้างความร่วมมือในการทำงานในทุกระดับตั้งแต่เพื่อนร่วมงานจนถึงระดับบริหาร
  5. แนวคิดการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานใหม่สามารถเข้าใจ ปรับตัวเข้ากับองค์กรและมีความสุขในการทำงาน
  โดยแนวคิดทั้ง 5 มีขั้นตอนดังนี้
  1. การกระตุ้นการสื่อสารก่อนการเริ่มงานโดยกการส่งข้อความต้อนรับก่อนการเข้าทำงานวันแรก
  2. การใช้ระบบพี่เลี้ยงหรือบัดดี้ เพื่อช่วยให้เขามีเพื่อนร่วมงานและเข้าสังคมง่ายขึ้น
  3. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ลักษณะการทำงานและการวัดผลที่ชัดเจน
  4. กรเตรียมข้อมูลของพนักงานใหม่ให้คนในทีมทราบเพื่อสร้างการต้อนรับที่จริงใจ
  5. สร้างแผนการพัฒนาให้พนักงานใหม่มีทักษะในการทำงานภายใน 3 เดือน
  6. มีการประเมินผลและแจ้งผลการประเมินกับพนักงานใหม่เพือให้โอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  30 ตุลาคม 2021 21:51 น.
  การนำไปใช้นั้นต้องนำไป Implement ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์ วางผลลัพธ์ และเป้าหมายให้ท้าทาย โดยอาจจะประยุกต์ใช้เกี่ยวกับเครื่องมือทางจิตวิทยาต่างๆ ถ้าใช้ตามเดิมผลลัพธ์ก็ย่อมได้แบบเดิม 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล