การบริหารเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อองค์กรมีการลดขนาด(Downsizing)

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
 • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร (Director/C-Level)
 • ทรัพยากรมนุษย์/บุคคล
 • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
- HR Expert : HR Board (Q & A Community) HRNOTE.asia
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน
- Service Mind & Service Execllence Plus
- Culture Transformation
- Growth Mindset in Action

14 ตุลาคม 2021 16:44 น.
การบริหารเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อองค์กรมีการลดขนาด

(Downsizing) พนักงานจำนวน 3 คนที่อยู่ในรายชื่อที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง ต้องหยุดเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด

เป็นเหตุให้พนักงานดังกล่าว ขาดขวัญ กำลังใจในการทำงาน และไม่เห็นประโยชน์ของ Career Path

HR จะแก้ไขอย่างไรดี ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและพนักงานน้อยที่สุด

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  15 ตุลาคม 2021 22:11 น.
  หากมองในเชิงคาดหวังจากผู้บริหาร ผู้บริหารจะได้มีโอกาสที่จะได้พนักงานทั้ง 3 ท่าน ว่ามีท่าทีอย่างไรกับปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าพนักงานทั้ง 3 ท่านมีทัศนคติและเข้าใจในบริบทองค์กรบอกว่าไม่เป็นไร ก็ถือว่าองค์กรนั้นมองคนไว้ไม่ผิด เพราะอะไระหรือ จะมีสักกี่คนท่เข้าใจในสถานการณ์แบบนี้ เพราะถ้าพนักงานรอได้ เข้าใจได้ ว่าองค์กรกำลังได้รับผิดกระทบจากสถานการณ์(Downsizing) และยังมุ่งมั่นและยังทำงานอย่างเต็มความสามารถโดยยึดวัตุประสงค์และเข้าใจบริษัท นั่นจะเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้บริหารจะได้รู้ว่าใครเหมาะกับสิ่งนั้น

  แต่ผมมีความเชื่อว่าทั้ง 3 ท่านจะเข้าใจองค์กร และยังปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Poonsawat Keawkaitsakul
  Poonsawat Keawkaitsakul
  15 ตุลาคม 2021 21:55 น.
  ขออนุญาตแชร์ครับ

  ในขณะที่องค์กรประสบปัญหาต้อง Downsizing นั้น พนักงานที่อยู่ในรายชื่อจะได้เลื่อนตำแหน่งต้องผ่านการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติผ่านทั้ง ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ประสบการณ์ (Experience) และทัศนคติ (Attitude) ดังนั้นการที่องค์กรประสบปัญหาต้อง Downsizing และไม่ได้เลื่อนตำแหน่งจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่จะพิจารณาว่าพนักงนมีทัศนคติ มีใจให้องค์กรเพียงใด ส่วนเรื่องขวัญและกำลังใจองค์กรสมควรดูแลดังนี้
  1. พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ขององค์กรและกำหนดระยะเวลาในการที่จะได้รับการปรับตำแหน่ง
  2. องค์กรสมควรมีการเยียวยาในช่วงที่ยังไม่ได้รับการปรับตำแหน่ง เช่น ให้รางวัลพิเศษมิใช่ตัวเงิน เช่น การประกาศยกย่องชมเชย
  3. มีการมอบหมายงานที่ท้าทายและสร้างคุณค่าให้องค์กร เช่นหาวิธีในการลดต้นทุน ลดเวลาการทำงาน หรือ การลดของเสียโดยแบ่งผลกำไรหรือประโยชน์จากงานนั้น ๆ ให้พนักงานที่ทำสำเร็จ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล