การบริหารเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อองค์กรมีการลดขนาด(Downsizing)

ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
ดร.เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร
  • ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/ทรัพยากรบุคคล
  • ผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร
  • งานที่ปรึกษากฎหมาย/ที่ปรึกษาแผนกบุคคล
  • 0~10 คน

- ผู้อำนวยการบริหารศูนย์พัฒนาบุคลากรทางธุรกิจ BHD Center
- Executive Trainer & Master Consultant in HRM & HRD
- วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริการวิชาการ (UNISREV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ที่ปรึกษาอิสระ จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เลขทะเบียน1559 ระดับ 1
- Certified Professional HR 2013 จากสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
*** ความเชี่ยวชาญ
- Organization Strategy & Organization Design and Develop
- HRM & HRD
- Training Road Map/Succession Planning/Career Management & Career Opportunity
- การบริหารผลงาน (PMS & OKRs)
- กฎหมายแรงงาน
- ภาวะผู้นำ (Leadership) , การสร้างทีมงาน

14 ตุลาคม 2021 16:44 น.
การบริหารเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อองค์กรมีการลดขนาด

(Downsizing) พนักงานจำนวน 3 คนที่อยู่ในรายชื่อที่จะได้เลื่อนตำแหน่ง ต้องหยุดเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีกำหนด

เป็นเหตุให้พนักงานดังกล่าว ขาดขวัญ กำลังใจในการทำงาน และไม่เห็นประโยชน์ของ Career Path

HR จะแก้ไขอย่างไรดี ให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและพนักงานน้อยที่สุด

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

หากต้องการอ่านคำตอบทั้งหมด
กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
(ใช้เวลาไม่นานในการสมัคร)

อันดับผู้ให้ข้อมูล