การทำ 5ส ต้องเริ่มต้นจาก ส ตัวใดก่อน และใครมีส่วนรับผิดชอบบ้าง คุณมีวิธีการทำ 5สอย่างไรให้ยั่งยืน  และ 5ส สามารถช่วยให้องค์กรได้อะไร บางคนบอกว่าเป็นงานเพิ่ม เป็นภาระ คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ???

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • เอื้อมพร วรรณยิ่ง Auemporn(Aor)
  เอื้อมพร วรรณยิ่ง Auemporn(Aor)
  08 พฤศจิกายน 2021 15:36 น.
  จากกิจกรรม  5 ส ที่เป็นนิยมในองค์กรญี่ปุ่น โดยเฉพาะโรงงานที่มีการจัดกิจกรรม  5 ส ประจำปี กิจกรรม 5ส นี้เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง

    1.สะสาง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป

  2.สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที

  3. สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ

   4.สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป

  5. สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย

  จากแนวทางการปฎิบัติ เริ่มตั้งแต่การสะสาง เป็นอันดับแรก เนื่องจากต้องมีการสะสาง จัดระเบียบ สิ่งที่ใช้และไม่ใช้ให้แยกออกจากกันก่อน ตามลำดับ ด้วย สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ตามรายละเอียดข้างต้น

  ส่วนผู้ที่รับผิดชอบ คือ ทุกคนในองค์กรเพราะ ไม่สามารถให้ใครคนหนึ่ง ทำความสะอาดและจัดระบบระเบียบขึ้นมาได้ โดยปราศจากความช่วยเหลือของทุกคน

  ประโยชน์ของ 5 ส มีดังต่อไปนี้
  1. สิ่งแวดล้อมในการทำงานดี ดูมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
  2. ลดอุบัติเหตุในการทำงาน
  3. ลดต้นทุนในการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
  4. ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
  5. พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป
  6. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
  5 ส อาจดูยุ่งยากในกระบวนการทำงานในตอนต้น แต่หากมองในระยะยาวช่วยประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทุกคนจึงควรคำนึงถึงประโยชน์และนำไปใช้


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล