ออกใบเตือนพนักงานมาสายบ่อย

พนักงานมาสายบ่อย ได้ออกใบเตือนไปหลายรอบแล้วตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของบริษัท สุดท้ายจริง ๆ คือผู้บริหารต้องการให้พนักงานออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย แบบนี้สามารถทำได้หรือไม่คะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

4 คำตอบ

 • ตอบคำถามเพิ่มเติม กรณี

  ออกใบเตือนพนักงานมาสายบ่อย

   มีบางตำแหน่งงานที่อาจจะพิจารณา ยกเลิกการบันทึกเวลามาทำงาน เนื่องจากงานบางประเภท เช่น โปรแกรมเมอร์ งานออกแบบ  หรืองานที่สามารถวัดผลสำเร็จของงานได้ชัดเจน 

  เริ่มมีหลายองค์กรที่ยกเลิกการมาสายสำหรับงานบางประเภท แต่ HR ต้องชี้แจงเหตุผลให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับด้วย มิเช่นนั้นจะเกิดปัญหาต่อภาพรวมเรื่องระเบียบวินัยในองค์กร  อีกวิธีหนึ่งที่ทำได้ให้ปรับสภาพการจ้างเป็นการจ้างตามผลงาน และขอให้ระมัดระวังเรื่องกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหาการเลิกจ้าง การจ่ายค่าชดเชย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ออกใบเตือนไปหลายรอบ จากคำถามไม่ได้บอกว่าเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร กรณีพนักงานกระทำผิดซ้ำคำเตือนอาจเข้าข่ายความผิดวินัยร้ายแรง

  การออกใบเตือนเพื่อกดดันให้พนักงานลาออกโดยบริษัทไม่ต้องการจ่ายค่าชดเชย เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องและจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเพื่อนพนักงานคนอื่น ในที่สุดการออกใบเตือนก็ไม่มีผลอะไรเลย ทำให้เกิดอาการดื้อยา เสียเวลาค่ะ

  แนะนำให้ใช้หลักการแรงงานสัมพันธ์ สอบถามถึงสาเหตุการมาสาย ให้คำแนะนำแก่พนักงานเพื่อแก้ไข ให้โอกาสปรับปรุง
  และทบทวน ระเบียบปฏิบัติ เรื่องการมาทำงานสายให้ชัดเจน ยกตัวอย่าง
  1. การมาสายเกิน 3 ครั้งต่อเดือน จะถูกหักค่าจ้างตามเวลาที่สาย และได้รับโทษการตักเตือนด้วยวาจา (ต้องทำเป็นหนังสือ)
  2. การมาสายเกิน 3 ครั้งต่อเดือนติดต่อกัน 2 เดือน  จะถูกหักค่าจ้างตามเวลาที่สายและได้รับโทษการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
  3. การมาสายเกิน 3 ครั้งต่อเดือนติดต่อกัน 3 เดือน จะถูกหักค่าจ้างตามเวลาที่สาย โดยบริษัทจะพิจารณาโทษในสถานหนักขึ้น

  หมายเหตุ การมาสายทุกกรณีจะมีผลถึงการปรับค่าจ้างเงินเดือนประจำปี และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงาน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  20 ตุลาคม 2021 22:40 น.
  กรณีนี้ให้กลับไปดูที่ระเบียบบริษัท เขียนในเรื่องของกฎเกณฑ์ไว้ว่าอย่างไร จะดีกว่าครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • สามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 119(4)
  แต่ทั้งนี้ต้องไปตรวจสอบองค์ประกอบของหนังสือตักเตือนด้วยว่ามีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กำหนดไว้หรือไม่

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล