เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกผู้สมัครงานที่สามารถคัดกรองว่ามีคุณสมบัติได้ตรงตามที่ต้องการมีวิธิการใดบ้าง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

3 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  24 กันยายน 2021 22:18 น.
  ใช้แบบทดสอบ แบบคำถามปลายเปิด หรือตรวจสอบคุณลักษณะโดยใช้ DISC Test ตอนนี้หลายองค์กรกำลังใช้กันอย่างแพร่หลาย
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • เครื่องมือที่นิยมใช้โดยทั่วไปคือการสัมภาษณ์ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (Group Interview) โดยผู้สัมภาษณ์ต้องมีประสบการณ์มากพอในการตั้งคำถาม และมีเทคนิคเฉพาะตัวที่จะวิเคราะห์คำตอบจากผู้สมัครได้ด้วย 

  นอกจากนั้นให้มีการทดสอบทักษะ เช่น Computer Skill , Technical Skill ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานตามที่องค์กรระบุไว้ใน 
  Job Competency หรืออาจมีแบบทดสอบอื่น ๆ เช่น Leadership test บางองค์กรให้สอบข้อเขียนตามตำแหน่งงานของผู้สมัคร 

  แนะนำเพิ่มเติมค่ะ หากเป็นตำแหน่งงานระดับหัวหน้า ผู้จัดการ ผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้อยู่ (ประสบการณ์ส่วนตัวค่ะ) คือ Project assignment และให้นัดวัน Present กับคณะกรรมการ ฯ เพื่อสรุปผลการคัดเลือก

  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 •    ถ้าเป็นสมัยก่อน เครื่องมือในการคัดเลือกผู้สมัครคงจะเป็น เอกสารประกอบการสมัครงาน ใบประกาศนียบัตรต่างๆ ใบผ่านการทำงาน ใบจบการศึกษา แต่สิ่งต่างๆที่ทาง HR สามารถตรวจสอบได้แค่ความสามารถทั่วไป ที่วิเคราะห์ว่าน่าจะสามารถทำงานตาม  Job Description ได้หรือไม่
      แต่ในปัจจุบัน อยากแนะนำให้ HR ทั้งหลายนำเทคโนโลยี Social Media ต่างๆ มาวิเคราะห์ทัศนคติ ความสามารถทางอารมณ์ ของผู้สมัคร ประกอบกับการใช้ประสบการณ์ในการสัมภาษณ์พนักงาน ดูจากลักษณะ ท่าทาง คำพูด ไหวพริบในการตอบคำถาม และลองตั้งคำถามหรือส้างสถานการณ์ให้ผู้สมัครเป็นคนตอบ แบบคำถามปลายเปิด เพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพ ว่าเหมาะสมกับองค์กรหรือตำแหน่งงานนั้นหรือไม่
      หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน
   


  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล