3. สถานการณ์ใดที่คาดว่ามีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตมากที่สุด จงให้เหตุผลประกอบตามความเข้าใจ (ให้เลือกตอบ 2 สถานการณ์)

สถานการณ์ใดที่คาดว่ามีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในอนาคตมากที่สุด จงให้เหตุผลประกอบตามความเข้าใจ (ให้เลือกตอบ 2 สถานการณ์)

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

  • สถานการณ์ที่ 1 ในยุค Disrupt หมายถึง มีการพลิกโฉมอย่างรวดเร็ว หลาย ๆ เหตุกาณ์เกิดขึ้นโดยที่มนุษย์ยังไม่ทันตั้งรับ ดังเช่นสถานการณ์ COVID-19 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ เราทุกคนต้องอยู่กันให้ได้  ในมิติด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับผลกระทบเต็ม ๆ อาทิเช่น เกิดภาวะการว่างงาน ทักษะการทำงานในองค์กรจะไม่เหมือนเดิม มีการใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน  มี WFH (Work from Home) , WFE (Work from Everywhere) ซึ่งเริ่มคุ้นเคยกันดี นอกจากนั้นคุณภาพชีวิตในวิถีปกติใหม่ที่ต้องปรับสภาพและยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์  รวมถึงการระมัดระวังด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน

    สถานการณ์ที่ 2 ความผันผวนไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจโลกและในประเทศไทย จะมีหลายอุตสาหกรรมที่ต้องลดขนาดองค์กร หรือปิดตัวเองไป ตัวอย่างที่ชัดเจน ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน ผลกระทบที่มีต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเหล่านี้ ต้อง Downsizing  หรือไม่ก็ต้องเลิกจ้างกันไป มีการปรับเปลี่ยนสายงานอาชีพไปสู่วิชาชีพอื่น  ๆ มากขึ้น 

    0

    คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล