นายจ้างบังคับฉีดวัคซีนได้มั้ย?

นายจ้างอาจสามารถออกคำสั่ง ให้ลูกจ้างไปฉีดวัคซีนได้ ถ้าหากว่ามีเหตุผลพอสมควร  เช่น มีการระบาดติดเชื้อในที่ทำงาน ลักษณะการทำงานเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก มีลักษณะใกล้ชิดกัน เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เป็นต้น
คำสั่งนี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย แต่คำสั่งนั้นจะเป็นธรรมกับลูกจ้างมั้ย ต้องพิจารณาเหตุผลเป็นรายคน เช่น เหตุผลทางด้านสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการฉีด หรือเหตุอื่นๆ ที่สมควรในการปฏิเสธการฉีด 
ดังนั้น เมื่อคำสั่งให้ไปฉีดวัคซีน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ถ้าลูกจ้างไม่ทำตาม นายจ้างมีสิทธิลงโทษลูกจ้างได้ ถ้าจะเลิกจ้างลูกจ้าง ต้องพิจารณาต่อว่า เหตุผลในการเลิกจ้างนั้น เป็นกรณีร้ายแรงตามกฎหมายหรือไม่
หากเป็นกรณีร้ายแรง นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ถ้าไม่ร้ายแรง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย และเงินอื่นๆตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง (พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.119) 

มาตรา 119  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(๒)    จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน

หมายความว่า ถ้าลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีที่ร้ายแรง นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการตักเตือนก่อน และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ ดังนั้น HR จึงต้องศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

1 คำตอบ

 • ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  ดร.พลกฤต โสลาพากุล
  07 สิงหาคม 2021 23:52 น.
  ไม่สามารถบังคับให้ฉีดวัคซีนได้ แต่ขอความร่วมมือได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากพนักงาน
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล