HR ควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ SDG และ ESG อย่างไร?

จากเทรนด์ทั่วโลกหลายบริษัทเริ่มให้ความสนใจ SDGS และ ESG มากขึ้นอย่างยิ่งยวด


ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ESG ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุนและ บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาวก็เริ่มที่จะใช้แนวทางเชิงรุกในการทำ ESG ในองค์กรมากยิ่งขึ้น

มันอาจเหมือนว่า HR อาจไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SDGs หรือ ESG แต่ผมคิดว่ามีบางเรื่องที่ HR สามารถเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเรื่องนี้ได้บ้างแล้วเช่นกัน


แล้วคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ HR สามารถเริ่มทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
----
ป.ล. สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจหรือไม่เคยได้ยินเรื่องนี้ ผมได้อธิบายคำจำกัดความของ SDG และ ESG ให้ดังนี้นะครับ

SDGS:
The Sustainable Development Goals (SDGs) คือ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" หรือที่เรียกว่า Global Goals ได้รับการรับรองโดยประเทศสมาชิกทั้งหมดของสหประชาชาติในปี 2558 โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะยุติความยากจน ปกป้องพิทักษ์โลกและเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นภายในปี 2573

SDGs ทำหน้าที่เป็นกรอบความคิดให้กับภาคธุรกิจที่จะสามารถใช้ในการสื่อสาร การกำหนดประสิทธิภาพการดำเนินงาน การกำหนดพันธกิจขององค์กร และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (stakeholders)รวมถึงนักลงทุน เพื่อที่จะเข้าถึงโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ 

โดยกรอบความคิดนี้จะช่วยให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อแก้ปัญหาและความท้าทายในระดับโลกในเรื่องของความยั่งยืน( sustainability)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่> https://sdgs.un.org/goals

ESG: 
Environmental, social, and governance (ESG) คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานของ บริษัท ที่นักลงทุนที่ใส่ใจต่อสังคมใช้เพื่อกลั่นกรองและคัดเลือกการลงทุน
 
เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental criteria) พิจารณาว่า บริษัทมีการดำเนินงานอย่างไรในฐานะผู้ปกป้องธรรมชาติ
 
เกณฑ์ทางสังคม (Social criteria ) ตรวจสอบวิธีจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ซัพพลายเออร์ ลูกค้า และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับตัวธุรกิจ
 
บรรษัทภิบาล (Governance criteria) กำกับดูแลเกี่ยวกับความเป็นผู้นำขององค์กร การจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร การตรวจสอบการควบคุมภายใน (audits) และสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น (shareholder rights)

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

0 คำตอบ

อันดับผู้ให้ข้อมูล