สอบถาม HR สาย Training เรื่องปัญหาผู้จัดการไม่ตามงาน

InsomniaGirl
InsomniaGirl
09 มีนาคม 2021 15:56 น.
general managerให้โจทย์มาว่า ควรทำอย่างไรที่เวลามอบหมายงานให้หัวหน้างานไปแล้วอยากให้หัวหน้างานมีความรับผิดชอบหน่อย ไม่ต้องคอยตามงาน...ควรจะอบรมหัวหน้างานเรื่องอะไรดีคะถ้าไม่อบรม ควรจัดการอย่างไรดีคะ (นอกเหนือจากใบเตือน) ขอบพระคุณค่ะ

คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

2 คำตอบ

 • ควรให้หัวหน้างานได้มีการพัฒนาทักษะการบริหารงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป (Managerial Skills Training)  ได้แก่ เรื่อง การมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล (1 วัน) และต่อยอดด้วยหัวข้อการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Problem Solving & Decision Making) 2 วัน  ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบัติการ
  วัตถุประสงค์การอบรมหัวข้อการมอบหมายงานและติดตามงาน เพื่อให้หัวหน้างาน/ผู้เข้าอบรม

  1.มีความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความสำคัญของหัวหน้างานและมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมต่อหน้าที่
  2.สร้างทัศนคติเชิงบวกในการมอบหมาย และติดตามงานให้เกิดขึ้นต่อหัวหน้างาน
  3.สามารถนำเทคนิคมาปรับใช้กับการทำงานและประสานงานร่วมกันระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ
  4.ส่งเสริมให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญของการมอบหมายและติดตามงาน ที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน
  5.เสริมสร้างให้หัวหน้างานมีแนวทางในการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ขอบเขตเนื้อหาการอบรม1 วัน ได้แก่

  1) ความหมายและความสำคัญของการมอบหมายงาน และการติดตามงาน
  2) การสำรวจตัวเองของหัวหน้า : Workshop
  3) การส่งมอบงานที่มีประสิทธิภาพ : DISC Workshop
  4) การพิจารณา Performance และ Potential
  5) ขั้นตอนและการสื่อสารในกระบวนการมอบหมายงาน : Workshop
  6) หลุมพราง และอุปสรรคที่ทำให้การมอบหมายงานล้มเหลว
  7) การสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อสร้างความมั่นใจ และการคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานที่มอบหมาย : Case Study
  8) กระบวนการและเทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ : Workshop
  9) การสื่อสารในการมอบหมายและติดตามงาน : Role Play
  10) การฟังอย่างชื่นชม (Appreciative Listening)
  11) การให้ Feedback เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
  12) เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและการสื่อสารเชิงบวกในการติดตามงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาในการติดตามควบคุมงานเพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย : Workshop
  13) สิ่งที่ควรติดตามความคืบหน้าในการทำงาน

  เป็นต้น แต่เพื่อให้หัวหน้างานได้รับการพัฒนาทักษะในเรื่องการมอบหมายงาน ติดตามงาน การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจแล้ว ฝ่าย HR Training ต้องมีเครื่องมือบ่งชี้วัดได้ว่าหัวหน้างานมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป โดยการสังเกตและการสัมภาษณ์ และผลจากการทำงานที่เกิดขึ้น รวมถึง การประเมินแบบ 360 องศา โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ผู้บังคับบัญชา ทีม เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า 
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล
 • Phonkrit Solaphakul
  Phonkrit Solaphakul
  12 มีนาคม 2021 11:06 น.
  หากพูดถึงการมอบหมายงาน แน่นอนครับคงไม่พ้นเรื่องของการสื่อสารที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คนที่เราจะมอบหมายงานนั้นเราในฐานะ HR ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คนแต่ละคนนั้นการรับรู้ การฟัง การเข้าใจ มีความแตกต่างกันไป ดังนั้นเราต้องเรียนรู้คนที่เราจะมอบหมายก่อนว่าลักษณะตัวเขาเป็นอย่างไร อาจใช้การสังเกต บางชอบทำอย่างเดียว หรือฟังอย่างเดียว HR ต้องใช้คำถามในลักษณะให้คุณค่ากับตัวเขา เช่น ผมเห็นคุณมีความสามารถในงานประสานงานมาก ผมมีงานจะมอบหมายให้คุณช่วยเป็นธุระในการประสานงานในการทำกิจกรรมในปีใหม่ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับ หากติดขัดอย่างไร บอกผมได้นะ เป็นต้น เราต้องให้อิสระเขาในการทำงาน แต่เราต้องสร้างความมั่นใจ และเชื่อใจเขา เรามีหน้าที่เป็น Mentor อยู่ห่างๆ วิธีนี้ก็สามารถนำไปรับใช้ได้นะครับ
  0

  คัดลอก URL เรียบร้อยแล้ว!

  ขอบคุณสำหรับข้อมูล

อันดับผู้ให้ข้อมูล